สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 15 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2561


1.TCAS รอบที่ 2 โครงการเพรชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 45 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

2. TCAS รอบที่ 2 โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร - คณะศึกษาศาสตร์
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 30 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

3. TCAS รอบที่ 2 โครงการนักกีฬา
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 12 สาขา จำนวน : 63 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

4. TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : 410 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

5. TCAS รอบที่ 2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 4 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

6. TCAS รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 12 สาขา จำนวน : 22 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

7. TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 5 สาขา จำนวน : 7 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

8. TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 211 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

9. TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 29 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

10. TCAS รอบที่ 2 โครงการ โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

11. TCAS รอบที่ 2 โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 10 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

12. TCAS รอบที่ 2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 9 สาขา จำนวน : 130 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

13. TCAS รอบที่ 2 โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 39 สาขา จำนวน : 146 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

14. TCAS รอบที่ 2 โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 42 สาขา จำนวน : 145 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้

15. TCAS รอบที่ 2 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 3 สาขา จำนวน : 35 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้