สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 6 โครงการ มหาวิทยาลัยบูรพา TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 25611.TCAS รอบที่ 2 โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 7 สาขา จำนวน : 140 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นีี่

2.TCAS รอบที่ 2 โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 1)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 2 สาขา จำนวน : 55 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3.TCAS รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน : 16 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

4.TCAS รอบที่ 2 โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 1 สาขา จำนวน :  5 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5.TCAS รอบที่ 2 รับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : 45 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

6.TCAS รอบที่ 2 รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับ : 118 สาขา จำนวน : 1887 ที่นั่ง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่