สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปยอดรับ กสพท 61 และการเลือก 4 อันดับใน TCAS รอบที่ 3

สรุปรายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ในปีการศึกษา 2561 และจำนวนที่นั่งของแต่ละสถาบันที่เปิดรับ โดยในปีนี้ มีทั้งสถาบันที่มาเข้าร่วมเป็นปีแรก และสถาบันที่ไม่เข้าร่วมในปีนี้ แต่โดยรวมแล้วมีสถาบันเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเรื่อยๆ 


จำนวนที่นั่งของแต่ละสถาบันใน กสพท 61 

คณะแพทยศาสตร์/วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  182 ที่นั่ง
* จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ  30 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล - ศิริราชพยาบาล  270 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล - โรงพยาบาลรามาธิบดี  154 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์กาแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 20 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 180 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  80 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - วชิรพยาบาล  68 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 65 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) 50 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยรังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) 15 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  20 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  40 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร 30 ที่นั่ง
ว.พระมงกุฎเกล้า - เพศชาย  60 ที่นั่ง
ว.พระมงกุฎเกล้า - เพศหญิง  40 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ที่นั่ง 
* มหาวิทยาลัยบูรพา 32 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 ที่นั่ง (ข้อมูลล่าสุด 9 เม.ย. 2561)
*  มหาวิทยาลัยสยาม 15 ที่นั่ง

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 85 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 83 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  55 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยนเรศวร 10 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ที่นั่ง*

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 150 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล 40 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  25 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  10 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 12 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 10 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  10 ที่นั่ง 

 

คณะเภสัชศาสตร์ 11 สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล 140 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เภสัชกรรมอุตสาหการ  80 ที่นั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การบริบาลทางเภสัชกรรม  75 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 80 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม 30 ที่นั่ง 
* มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - เภสัชกรรมอุตสาหการ 40 ที่นั่ง 
* มหาวิทยาลัยพายัพ - การบริบาลทางเภสัชกรรม 40 ที่นั่ง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  30 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร - การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (เภสัชกรรมอุตสาหการ) 20 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - เภสัชกรรมอุตสาหการ  10 ที่นั่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง
* มหาวิทยาลัยบูรพา 60 ที่นั่ง

 

* คือสถาบันที่เข้าร่วม กสทพ เป็นปีแรก

อ่านเพิ่มเติม >>> การเลือก 4 อันดับใน TCAS รอบที่ 3
เอกสารแนบ >>> ประกาศกสพท   ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2561