สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศ!! แก้ไขปรับคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพทกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ออกประกาศฉบับที่ 5 และ 6 เรื่องการปรับคะแนนสอบวิชาเฉพาะ และสถิติคะแนนเฉลี่ยใหม่ หลังจากพอข้อผิดพลาดในโจทย์ปัญหาของข้อสอบวิชาเฉพาะ ฉบับที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้

สถิติพื้นฐาน กสพท หลังปรับคะแนน