สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวม 14 มหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน


1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13 คณะ  3,154 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6,686 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

3. มหาวิทยาลัยพะเยา
16 คณะ 2,962 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทุกวิทยาเขต 5,500 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
24 คณะ 1,306 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2,043 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


7. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1,965 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

8. มหาวิทยาลัยมหิดล
19 คณะ 2,105 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
746 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 คณะ 1,705 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1,981 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
495 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

13. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4,478 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

14. มหาวิทยาลัยทักษิณ
731 ที่นั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่