สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้สนับสนุนการประกาศผล TCAS Admission ในงาน "10 ม.ดัง ร่วมช่วยน้องเดินทางสู่รั้วมหาวิทยาลัย"

เริ่มต้นแล้วกับการรับเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ปีการศึกษา 2561 ซึ่งตอนนี้น้องๆ น่าจะพอได้เห็นระเบียบการรับสมัครกันไปบ้างแล้ว และตามกำหนดการปีนี้วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 จะเป็นวันที่น้องๆ จะได้รู้ผลความพยายามที่ยาวนาน จากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างการ หรือที่เราเรียกกันว่า "วันประกาศผล"

หนึ่งปัญหาที่เราต้องเจอกันทุกปีในวันประกาศผล คือ "เว็บล่ม" จากการที่มีน้องๆ เข้าไปใช้งานระบบทีละมากๆ ในเวลาเดียวกัน เว็บไซต์ AdmissionPremium จึงร่วมมือกับอีก 10 มหาวิทยาลัยดัง ร่วมเป็นอีก 1 ช่องทางประกาศผล ให้น้องๆ ไม่ต้องประสบปัษหาเว็บล่มในวันสำคัญอีกต่อไปทำความรู้จัก 10 มหาวิทยาลัยผู้สนับสนุน

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจของประเทศ พร้อมสร้างคุณให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เว็บไซต์ : www.utcc.ac.th


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ:International College, Suansunandha Rajabhat University)  เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ โดยส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
เว็บไซต์ : ssruic.ssru.ac.th


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
“เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดตั้งขึ้นด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊งหรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรมกษัตริย์ไทย และมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา  ส่งเสริมวัฒนธรรมดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนาและบูชาคุณธรรมของบรรพชน
เว็บไซต์ : www.hcu.ac.th


มหาวิทยาลัยศรีปทุม : SPU
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จากตัวจริงในวงการอาชีพนั้นๆ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษา SPU ทุกคณะ ทุกสาขา ได้เรียนรู้และได้ประโยชน์จากการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อการกระจายตัวของท้องถิ่น ทางภูมิภาคอีสาน
เว็บไซต์ : dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-61


สถาบันกันตนา
‘ประสบการณ์’ คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับวงการบันเทิง จึงเป็นที่มาของ “สถาบันกันตนา”สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง ที่พร้อมจะผลิตมืออาชีพตัวจริงเข้าสู่วงการ ให้สามารถทำงานได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้ศิลปินสูงส่งขึ้น” ทำให้สถาบันกันตนาสามารถเปิดโลกแห่งวงการบันเทิง ด้วยประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
เว็บไซต์ :  www.kantana.ac.th


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร : SUIC
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University International College : SUIC) เชื่อว่าหลักสูตรทางการศึกษาควรออกแบบให้นักศึกษามีทักษะเชิงวิชาชีพ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 14 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติเพื่อพัฒนาบัณฑิตซึ่งมีศักยภาพสู่ตลาดแรงงานซึ่งมีภาวะการแข่งขันสูงได้
เว็บไซต์ : www.suic.su.ac.th


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีพัฒนาและเปิดสอนคณะต่าง ๆ จนกระทั่งได้รับจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ
เว็บไซต์ : fit.ssru.ac.thสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย พระนาม “พระจอมเกล้า” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ เป็นตราสัญลักษณ์ ประจำสถาบันฯ นับเป็นมหามงคลยิ่ง ส่วนคำว่า “เจ้าคุณทหาร” นั้น มีไว้เพื่อเป็น อนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ตามที่ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ทายาทของท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ในการบริจาคที่ดินซึ่ง เป็นที่ตั้งของสถาบันฯ ในปัจจุบัน

ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ มีนักศึกษาทุกสาขาวิชาและระดับการศึกษาประมาณ 20,000 คน ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 10 คณะ 6 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียน
เว็บไซต์ : www.kmitl.ac.th


วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ. หรือ DPU) ชูศักภาพการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เรียนรู้และปฏิบัติงานได้จริง ควบคู่ฝึกคิดแบบเจ้าของธุรกิจสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับธุรกิจดิจิทัล เรียนรู้จากกูรูมืออาชีพที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้แบบจัดเต็ม พร้อมเปิดห้องเรียน Startup ที่ผสมผสานแนวคิด Makerspace และ Co-working space หวังให้นักศึกษาสร้างธุรกิจ และประสบความสำเร็จได้จริงตั้งแต่เรียนไม่จบ
เว็บไซต์ : ciba.dpu.ac.th/