สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัคร : 4-20 ก.ค. 61 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 22 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 23 ก.ค. 61


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 


 วิทยาเขตนครสวรรค์


รับสมัคร : 19-21 ก.ค. 61 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 22 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 22 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 23 ก.ค. 61

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

วิทยาเขตอำนาจเจริญ


รับสมัคร : 19-22 ก.ค. 61 

หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ)
จำนวนรับ 30 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
จำนวนรับ 15 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม).
จำนวนรับ 30 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


รับสมัคร : 19-21 ก.ค. 61 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 18 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 24 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 24 ก.ค. 61

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


รับสมัคร : 11-18 ก.ค. 61 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 24 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 26 ก.ค. 61

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


รับสมัคร : 9-20 ก.ค. 61 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 26 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 27 ก.ค. 61

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

วิทยาลัยศาสนศึกษา


รับสมัคร : 9-20 ก.ค. 61 
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 24 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 26 ก.ค. 61
เปิดรับ จำนวน 30 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา


รับสมัคร : 16-20 ก.ค. 61 
สอบข้อเขียน : 22 ก.ค. 61
สอบทักษะกีฬา : 22 ก.ค. 61 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบผ่านข้อเขียน : 25 ก.ค. 61
รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ : 29 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 31 ก.ค. 61


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา) 
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)
ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่