สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปผล TCAS รอบ 4 Admission และ Top 5 คณะ/สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด

ทปอ. สรุปผล TCAS 4 รอบ และ Top 5 อันดับคณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด และ 9 อันดับนักเรียนคะแนนสูงสุดรอบแอดมิชชั่น พร้อมเตรียมประกาศผลอย่างเป็นทางการ 18.00 น. ผ่าน 18 ช่องทางออนไลน์ 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนดประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการได้ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือก ได้ 18 ช่องทางออนไลน์ อาทิ www.cupt.or.th หรือ www.tcas.admissionpremium.com

จากการเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission ประกอบด้วย 3,303 คณะ/สาขาวิชา รวม 62 สถาบัน จำนวน 119,484 ที่นั่ง เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้สมัครรวมมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 54,782 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 44,476 คน 


โดยหลังจากนี้สำหรับผู้ที่มีชื่อในการประกาศผลดังกล่าวจะต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 ตามที่สถาบันต่างๆ กำหนดโดยนักเรียนต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่การเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS ทั้ง 4 รอบ  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษารวมจำนวน 227,583 ราย และกำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบ TCAS รอบที่ 5 ประเภทรับตรงอิสระ จำนวน 35,765 คน  นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้โดยตรง  


คณะ/สาขาวิชา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก

รายละเอียดอันดับอื่นๆ 


 20 คณะ/สาขาวิชา ที่มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด


อันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
จำนวนรับ 125 คน  จำนวนผู้สมัคร 987 คน 

อันดับ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนรับ 130 คน  จำนวนผู้สมัคร 920 คน 

อันดับ 3 คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนรับ 89 คน  จำนวนผู้สมัคร 919 คน

อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนรับ 70 คน  จำนวนผู้สมัคร  850 คน

อันดับ 5 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
จำนวนรับ 220 คน  จำนวนผู้สมัคร 809 คน

 
นักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด 9 อันดับ
อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน  91.29  สอบได้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อันดับที่ 2 นายวิศรุต กองสุข โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ได้คะแนน 87.19  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 3 นางสาวชุติกาญจน์ กวีวรญาณสกล โรงเรียนราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ได้คะแนน  85.85  คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 4  นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโต โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน  85.63 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 5 นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรีได้คะแนน 84.64 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
อันดับที่ 6 นางสาวนิธินันท์ ลีธนะกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ได้คะแนน  84.22 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 7 นายโสภณ โพธิรัชต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้คะแนน   83.91 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 8 นางสาวปณิดา เพชรไพรินทร์ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น ได้คะแนน 82.80 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 9 นายชัชพล พงษ์เย็น โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี ได้คะแนน 82.48 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  


Link และ แอปพลิเคชัน ประกาศผล Admission >>> tcas.admissionpremium.com