สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ ( #dek62 )

9 วิชาสามัญ

จากเดิมจะสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ด้วย (ทำการเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2559) จึงได้มีการเพิ่มเข้าไปอีก 2 วิชา รวมเป็น 9 วิชา
  

กำหนดการ


 
ลงทะเบียน/สมัครสอบ
11 -  25 ธันวาคม 2561
 
ชำระเงินค่าสมัครสอบ
11 -  26 ธันวาคม 2561
 
เลือกสนามสอบ
11 - 27 ธันวาคม 2561
 
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
11 - 28 ธันวาคม 2561
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ
18 มกราคม 2562
 
จัดการทดสอบ
16 - 17 มีนาคม 2562
 
ประกาศผลสอบ
5  เมษายน  2562
 
วิชาสอบ
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาคณิตศาสตร์ 1 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
- วิชาคณิตศาสตร์ 2 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาฟิสิกส์
- วิชาเคมี
- วิชาชีววิทยา
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 

TCAS รอบที่ใช้

- TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
- TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
- TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน (ใช้สำหรับ กลุ่มแพทย์ศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)

 

เรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ


ภาษาไทย

- การอ่าน
- การเขียน
- การพูด การฟัง
- หลักการใช้ภาษา

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน
 


สังคมศึกษา

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ประวัติศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน
 
 

ภาษาอังกฤษ

- Listening – Speaking Skills (Situationnal Dialogues)
- Reading Skills (Different Types of Texts)
- Writing Skills (Paragraph Completion, Paragraph Organization)

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 80 ข้อ
100 คะแนน
 


คณิตศาสตร์1

- ความรู้พื้นฐาน (เซต และการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น) : ***ไม่ออกสอบ แต่ใช้เป็นความรู้พื้นฐานในสาระอื่น
- ระบบจำนวนจริง
- เรขาคณิต
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็นและสถิติ
- แคลคูลัส
- ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 30 ข้อ
100 คะแนน
 


ฟิสิกส์

- กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่
- สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง
- ไฟฟ้า – ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
- แม่เหล็ก
- ฟิสิกส์ยุคใหม่

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 25 ข้อ
100 คะแนน
 
 


เคมี

- อะตอมและตารางธาตุ
- พันธะเคมี
- สมบัติของธาตุและสารประกอบ
- ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
- ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- สมดุลเคมี
- กรด – เบส
- ไฟฟ้าเคมี
- ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
- เคมีอินทรีย์
- เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
- สารชีวโมเลกุล

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน
 


ชีววิทยา

- สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
- ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 80 ข้อ
100 คะแนน
 


คณิตศาสตร์ 2

- จำนวนจริงและการดำเนินการ
- การวัด
- พีชคณิต
- ความน่าจะเป็น

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 30 ข้อ
100 คะแนน
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

- พันธุกรรม
- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- อยู่ดีมีสุข
- อยู่อย่างปลอดภัย
- ธาตุและสารประกอบ
- ปฏิกิริยาเคมี
- สารชีวโมเลกุล
- ปิโตรเลียม
- พอลิเมอร์
- การเคลื่อนที่
- แรงในธรรมชาติ
- คลื่นกล
- เสียง
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- พลังงานนิวเคลียร์
- โครงสร้างโลก
- การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
- แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
- ธรณีประวัติ
- กำเนิดเอกภพ
- ดาวฤกษ์
- ระบบสุริยะ
- เทคโนโลยีอวกาศ
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รูปแบบ ข้อสอบ : 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จำนวน 50 ข้อ
100 คะแนน