สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ และเรื่องที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ ( #dek62 )

9 วิชาสามัญ

จากเดิมจะสอบเพียง 7 วิชาเท่านั้น แต่เพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาของสายศิลป์ด้วย (ทำการคเปลี่ยนตั้งแต่ปี 2559) จึงได้มีการเพิ่มเข้าไปอีก 2 วิชา รวมเป็น 9 วิชา
  

กำหนดการ

สอบ 16 – 17 มีนาคม 2562
ประกาศผล 5 เมษายน 2562
 
วิชาสอบ
- วิชาภาษาไทย
- วิชาสังคมศึกษา
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาคณิตศาสตร์ 1 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
- วิชาคณิตศาสตร์ 2 (เลือกสมัคร คณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับแต่ละ คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย กำหนด)
- วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
- วิชาฟิสิกส์
- วิชาเคมี
- วิชาชีววิทยา
 
หมายเหตุ : เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนการใช้สมัครสอบในแต่ละรอบแตกต่างกัน น้องๆ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา เลือกสอบตามเกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ต้องการสมัคร
 

TCAS รอบที่ใช้

- TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
- TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
- TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน (ใช้สำหรับ กลุ่มแพทย์ศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)