สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#Dek 63 ทำความรู้จัก "ปพ. 1-9" ใช้ทำอะไรบ้างนะ!?

 ปพ. 1 ระเบียนแสดงผลการเรียน 


 ปพ. 2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 


 ปพ. 3 แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 


 ปพ. 4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปพ. 5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 


 ปพ. 6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 


 ปพ. 7 ใบรับรองผลการศึกษา 


 ปพ. 8 เอกสารระเบียนสะสม 


 ปพ. 9 สมุดบันทึกผลการเรียนรู้ 


​#Dek63 อยากรู้ว่าจะสอบติดไหม ?

หาคำตอบก่อนสอบจริงที่  http://PRETCAS.com 

ไฮไลท์ ! สอบเหมือนจริงมากที่สุดในประเทศ
ด้วยการสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญ ONET ติดกัน 3 สัปดาห์ เหมือนกับตารางสอบของ สทศ.

เลือกสอบได้ 3 รูปแบบ
1.สนามสอบจริง 50 สนามทั่วประเทศ
2.สนามสอบที่โรงเรียน
3.สอบแบบออนไลน์

วิธีสร้างซูเปอร์สมอง ตาม “โคโนะ เก็นโตะ” รามาสมองเพชร กับเทคนิคการเรียน “ตามวงจร PDCA” .