สอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

TCAS67

กำหนดการ TCAS67 เป็นดังนี้
> รับสมัครสอบ TPAT 1 (ทางเว็บ กสพท.)
      วันที่ 1 - 20 กันยายน 2566
> รับสมัครสอบ TGAT/TPAT 2-5
      วันที่ 29 ตุลาคม - 5 พฤษจิกายน 2566
> พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ TGAT/TPAT 2-5
      วันที่ 24 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2566
> สอบ TGAT/TPAT 
      วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2566
> สอบ TPAT1 - วิชาเฉพาะ กสพท.
      วันที่ 16 ธันวาคม 2566
> ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 ที่สอบแบบคอมพิวเตอร์
      วันที่ 18 ธันวาคม 2566
> ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 2-5 ที่สอบแบบคอมพิวเตอร์
      วันที่ 19 - 26 ธันวาคม 2566
> ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 ที่สอบแบบกระดาษ
      วันที่ 7 มกราคม 2567
> ขอทบทวนผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 2-5 ที่สอบแบบกระดาษ
      วันที่ 8-15 มกราคม 2567
> รับสมัครสอบ A-Level 
      วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2567
> พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ A-Level
      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2567
> สอบ A-Level
      วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2567
> ประกาศผลสอบ A-Level ที่สอบแบบคอมพิวเตอร์
      วันที่ 23 มีนาคม 2567
> ประกาศผลสอบ A-Level ที่สอบแบบกระดาษ
      วันที่ 17 เมษายน 2567
> ขอทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level ที่สอบแบบคอมพิวเตอร์
      วันที่ 24 - 31 มีนาคม 2567
> ขอทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level ที่สอบแบบกระดาษ
      วันที่ 18 - 25 เมษายน 2567

 

TCAS67
TCAS67 โดยวันเวลาสอบเป็นดังนี้
---สามารถเลือกสอบได้ทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์---
> TPAT 5 (50) - ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
> TPAT 2 (20) - ความถนัดทางศิลปศาสตร์
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
> TGAT (90) - ความถนัดทั่วไป 
      สอบวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
> TPAT 3 (30) - ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
      สอบวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
> TPAT 4 (40) - ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
      สอบวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
> คณิตศาสตร์ประยุกต์ (62)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 10.00 น.
> วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 - 12.30 น.
> ภาษาฝรั่งเศส (83)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาเยอรมัน (84)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาญี่ปุ่น (85)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาเกาหลี (86)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาจีน (87)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาบาลี (88)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาฝรั่งเศส (89)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.

---สามารถเลือกสอบได้เฉพาะแบบกระดาษเท่านั้น---
> TPAT (10) - วิชาเฉพาะ กสพท.
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30
> ชีววิทยา (66) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 10.00 น.
> ฟิสิกส์ (64) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-12.30 น.
> ภาษาไทย (81) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> สังคมศึกษา (70) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 - 17.00 น.
> คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61) 
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 10.00 น.
> ภาษาอังกฤษ (82) 
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-12.30 น.
> เคมี (65) 
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.