สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563


TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 รอบนี้เปิดรับหนักมากก กว่า 3000+ ที่นั่ง


คณะวิทยาศาสตร์  
เปิดรับ 240 คน
9 โครงการ
โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (พสวท)
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สสวท.
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการทุนช้างเผือก


คณะเกษตรศาสตร์
เปิดรับ 160 คน
1 โครงการ
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดรับ 327 คน
9 โครงการ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์นอกเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการรับบุตรบุคลากรด้านอ้อยและน้ำตาล
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา
โครงการรับนักเรียนผู้พิการ
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา


คณะศึกษาศาสตร์
เปิดรับ 236 คน
3 โครงการ
โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข.
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะพยาบาลศาสตร์
เปิดรับ 10 คน
4 โครงการ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

คณะแพทยศาสตร์
เปิดรับ 130 คน
3 โครงการ
โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
352 คน
3 โครงการ
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะเทคนิคการแพทย์
เปิดรับ 96 คน
5 โครงการ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
รับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการรับนักเรียนผู้พิการ


คณะสาธารณสุขศาสตร์
เปิดรับ 15 คน
3 โครงการ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะทันตแพทยศาสตร์
เปิดรับ 10 คน
1โครงการ
โครงการเด็กดีผู้มีศักยภาพสูง

คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับ 75 คน
4 โครงการ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ
โครงการพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยี
เปิดรับ 46 คน
5 โครงการ
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะสัตวแพทยศาสตร์
เปิดรับ 5 คน
1 โครงการ
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับ 40 คน
1 โครงการ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
เปิดรับ 206 คน
3 โครงการ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดรับ 173 คน
2 โครงการ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะนิติศาสตร์
เปิดรับ 30 คน
2 โครงการ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
เปิดรับ 9 คน
2 โครงการ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ
เปิดรับ 132 คน
2 โครงการ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะเศรษฐศาสตร์
เปิดรับ 51 คน
2 โครงการ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง
โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
เปิดรับ 270 คน
2 โครงการ
โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
เปิดรับ 270 คน
2 โครงการ
โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
เปิดรับ 456 คน
2 โครงการ
โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
เปิดรับ 130 คน
2 โครงการ
โครงการรับตรงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการผู้มีศักยภาพสูง

ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<