สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563


ระเบียบการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยในรอบแรก Portfolio
อย่าลืมศึกษาเกณฑ์การรับสมัครกันด้วยนะคะ

กำหนดการรับสมัคร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวนรับเข้าศึกษา
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก จำนวนรับ 45 คน
• หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภ.สถ.บ.) จำนวนรับ 8 คน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวนรับ 50 คน
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม จำนวนรับ 45 คน
สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ จำนวนรับ 10 คน
สาขาวิชานิเทศศิลป์ จำนวนรับ 20 คน
สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย จำนวนรับ 40 คน
สาขาวิชาการถ่ายภาพ จำนวนรับ 10 คน
• หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
จำนวนรับ (รวมทั้ง 3 สาขา) 50 คน
สาขาวิชาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์
สาขาวิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม
สาขาวิชาภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น

ระเบียบการเพื่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<


คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวม 290 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 100 คน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จำนวนรับ 60 คน
สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร จำนวนรับ 40 คน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร จำนวนรับ 40 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

คณะการบริหารและการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวนรับ 120 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จำนวนรับ 20 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต 15 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวนรับ 15 คน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 15 คน
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวนรับ 10 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม จำนวนรับ 22 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<