สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับ TCAS63 รอบที่ 1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยจำนวนรับ TCAS63 ออกมาแล้ว โดยมีจำนวนรับรวมทั้งหมด 6,604 ที่นั่ง โดยมีการเปิดรับในรูปแบบที่ 1 มากที่สุด ถึง 2,735 ที่นั่ง หรือคิดเป็น 41% ของจำนวนรับทั้งหมด โดยจำนวนรับนั้นจะแบ่งออกเป็น วิศวกรรมศาสตร์
 • จำนวนรับ 880 ที่นั่ง
สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • จำนวนรับ 278 ที่นั่ง
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ
 • จำนวนรับ 197 ที่นั่ง
เทคโนโลยีการเกษตร
 • จำนวนรับ 310 ที่นั่ง
วิทยาศาสตร์
 • จำนวนรับ 210 ที่นั่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวนรับ 49 ที่นั่ง
อุตสาหกรรมเกษตร
 • จำนวนรับ 76 ที่นั่ง
การบริหารและจัดการ
 • จำนวนรับ 216 ที่นั่ง
วิทยาลัยนาโนฯ
 • จำนวนรับ 55 ที่นั่ง
วิทยาลัยนวัตกรรมฯ
 • จำนวนรับ 27 ที่นั่ง
วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบิน
 • จำนวนรับ 90 ที่นั่ง
ศิลปศาสตร์
 • จำนวนรับ 42 ที่นั่ง
แพทยศาสตร์
 • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 • จำนวนรับ 25 ที่นั่ง
วิทยาเขตชุมพร
 • จำนวนรับ 260 ที่นั่ง
 

สาขาที่ออกระเบียบการมาแล้ว (คลิก)