สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปแบบการคัดเลือก TCAS63

รูปแบบการคัดเลือก TCAS63

รูปแบบที่ 1 Portfolio

 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขา/มหาวิทยาลัย
 • คะแนนที่ใช้ : ไม่มี

รูปแบบที่ 2 โควตา

 • กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่ายโครงการพิเศษ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขา/มหาวิทยาลัย
 • คะแนนที่ใช้ : 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รูปแบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission1)

 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขา/มหาวิทยาลัย (ทปอ. เป็นศูนย์กลางการรับสมัคร)
 • คะแนนที่ใช้ : 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET (ตามประกาศสาขาวิชา)

รูปแบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission2)

 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขา/มหาวิทยาลัย กำหนดร่วมกันแบ่งเป็น 10 กลุ่ม (ทปอ. บริหารจัดการทั้งหมด)
 • คะแนนที่ใช้ : 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT, O-NET, GPAX กำหนดสัดส่วนแจ้งล่วงหน้า 3 ปี

รูปแบบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัคร/นักเรียนจากทั่วประเทศ
 • การกำหนดองค์ประกอบ/เกณฑ์ : สาขา/มหาวิทยาลัย
 • คะแนนที่ใช้ : อาจมีหรือไม่มี (ตามประกาศสาขาวิชา)

ดาวน์โหลดคู่มือ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร นักเรียน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย