สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การระบุปีการศึกษาที่จบ ในการลงทะเบียน TCAS

การระบุปีการศึกษาที่จบ

น้อง ม.6 หรือ เทียบเท่า ให้ระบุ

- ปีการศึกษาที่จบ คือ 2562
- กรอกเกรด GPAX 5 ภาคเท่านั้น
- วันอนุมัติจบ ช่วงนี้ให้เว้นว่าง ระบบจะเปิดให้กรอกในเดือน เมษายน 2563 พร้อมการกรอกเกรด GPAX 6 ภาค

น้องเด็กซิ่วทุกรุ่น ให้ระบุ

- ปีการศึกษาที่จบ คือ ปี พ.ศ. ที่อนุมัติจบ ลบ หนึ่ง
- น้อง TCAS62 ปีการศึกษาที่จบ คือ 2561
- วันอนุมัติจบ ให้กรอกทุกคน โดยดูที่ใบ ปพ. 1
- กรอกเกรด GPAX 6 ภาคเท่านั้น (GPAX 5 ภาค ไม่ใช้แล้ว เว้นว่าง ไม่ต้องแก้ไข)


 

>> การลงทะเบียนในระบบ TCAS63 <<