สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การลงทะเบียนในระบบ TCAS63การลงทะเบียนในระบบ student.mytcas.com


การตั้งค่าเข้าใช้งาน

1. ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS63 ตั้งแต่วันที่ 2 ธค. 62 โดยใช้ข้อมูลเลขบัตรประชาชน เลข G หรือเลข 13 หลัก
2. ตั้งรหัสผ่านเข้าระบบจํานวน ไม่น้อยกว่า 8 หลัก พร้อมระบุ email ที่ใช้งานประจํา
 

ข้อมูลพื้นฐาน

1. ระบบจะดึงข้อมูลพื้นฐาน (GPAX ผลสอบ สทศ.) ให้ผู้สมัครตรวจสอบ
2. ข้อมูลถูกต้องไม่ต้องแนบเอกสาร ถ้าพบข้อมูลผิดพลาดแจ้งแก้ไข พร้อมแนบหลักฐาน
3. ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ ให้แนบเอกสารเพื่อเทียบวุฒิ
 

การตอบรับ

1. ผู้สมัครต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. ระบบจะ email แจ้งผลการสมัคร
3. ผู้สมัครต้องจํา username, password, email และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อการเข้าใช้งานในระบบ หรือการติดต่อกับ ทปอ.
 

การลงทะเบียนในระบบ TCAS63

  • เพื่อให้ระบบกลาง TCAS63 มีข้อมูลผู้สมัครทุกคน
  • ทั้ง 5 รอบ มีการลงทะเบียนเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • ในรอบ 1 และรอบ 2 เป็นการสมัครที่มหาวิทยาลัย ดังนั้นช่วงเวลาของการลงทะเบียน จะทําได้ตั้งแต่ระบบเปิดในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แต่ควรลงก่อนการเข้ามายืนยันสิทธิ์เลือก สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานให้มีความถูกต้องด้วย
  • ในรอบ 3 และรอบ 4 ควรลงทะเบียนก่อนการสมัครในแต่ละรอบ เพราะต้องตรวจสอบข้อมูลคะแนนรายวิชาที่ใช้ผลในการคัดเลือก ต้องตรวจสอบผลรวมของค่าน้ำหนัก
 

ระบบ OTP

วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ email และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ผ่านระบบ One Time Password (OTP) สําหรับ
  • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (email และ เบอร์มือถือ)
  • การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  • การยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3 และรอบที่ 4
  • การเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชาและลําดับของสาขาวิชาที่สมัครในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4
  • การสละสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
  

ลงทะเบียนในระบบ student.mytcas.com