สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผลการทำประชาพิจารณ์ระบบ TCAS64 – 66

จากการทำประชาพิจารณ์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 2566 (TCAS64 - TCAS66) ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันนี้ได้มีการทำการประชาพิจารณ์ครบทั้ง 4 รอบ 4 ภูมิภาคแล้ว เราเลยรวบรวมเอาผลโหวตที่เกิดขึ้นมาให้น้องๆ ผู้ปกครอง และคุณครูได้ดูกัน

  1. จำนวนอันดับที่ควรมีให้เลือกในรอบ Combined Admission
  2. การประมวลผล 2 ครั้งในรอบ Combined Admission เพื่อเติมผู้ผ่านการคัดเลือกในสาขาที่มีการสละสิทธิ์เกิดขึ้น
  3. การให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในอันดับที่ 2 ขึ้นไปได้โอกาสเลื่อนอันดับขึ้นในการประมวลผลครั้งที่ 2 เช่นเดียวกับการให้ผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรกได้มีโอกาสติดในการประมวลผลครั้งที่ 2 หากมีการสละสิทธิ์เกิดขึ้น
  4. ไม่ควรให้มีการสละสิทธิ์ข้ามรอบได้ ยกเว้นรอบที่ 1 ให้สละสิทธิ์ได้ในรอบ 1 และ 2
  5. การรวมรอบ Portfolio เข้ากับรอบ Quota แล้วนําผลการคัดเลือกเข้าระบบ Clearing House (ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 ที่) พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน
  6. ช่วงเวลาของการเปิดรับสมัครรอบ Portfolio
  7. การลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ ช่วยลดความเครียดในการเตรียมตัวสอบ
  8. ทักษะทั่วไปที่ควรนํามาใช้ในการประเมินความพร้อมของผู้เรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการวัดความรู้ทางวิชาการ
  9. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของแต่ละโรงเรียน มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้น
  10. คะแนนสอบ O-NET เป็นการวัดความรู้พื้นฐานเท่านั้น ดังนั้น
 

และนี้เป็นผลการทำประชาพิจารณ์เบื้ยงต้น ขณะนี้ ทปอ. ยังคงเปิดให้ทุกคนร่วมทำประชาพิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นแบบออนไลน์ได้ที่ >> docs.google.com

เอกสารประกอบการทำประชาพิจารณ์ระบบ TCAS64-66 >> www.admissionpremium.com/content/5308