สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
คณะบริหารธุรกิจ อินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรอบ TCAS นี้ ทางคณะเปิดรับสมัครรอบรับตรงนะคะ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6) สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนในต่างประเทศ ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกระทรวงศึกษาธิการ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
    1.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง
    1.2 เป็นคนวิกลจริต
    1.3 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการศึกษา
    1.4 ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย
  • คุณสมบัติอื่น ๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  O-NET (English Exam Code: 03) > 85

  IELTS: overall score > 5.0

  TOEFL (paper-based): overall score > 510

  TOEFL (internet-based): overall score > 60

  TOEFL(Computer-based): overall score > 140

  KU-EPT: overall score > 70

  TOEIC > 500

  OOPT > 80

 หรือมีผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันอื่น  ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าเพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ


Faculty of Business Administration of Kasetsart University

Tel:   02 942-8777

www.facebook.com/BBAKASETSART

http://bba.bus.ku.ac.th