สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. เปิดให้ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2562 #dek63 #TCAS63ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
 

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 #dek63 #TCAS63

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- วิชาภาษาไทย : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาภาษาอังกฤษ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาคณิตศาสตร์ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

- วิชาภาษาไทย : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาภาษาอังกฤษ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาคณิตศาสตร์ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

- วิชาภาษาไทย : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาภาษาอังกฤษ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาคณิตศาสตร์ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ
- วิชาวิทยาศาสตร์ : Download  |  สำรอง : ไฟล์แนบ