สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ, คะแนนเฉลี่ย, คะแนนต่ำสุด - สูงสุด และค่าสถิติพื้นฐาน GAT/PAT 63

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562  ทางเว็บไซต์ niets.or.th

>> ประกาศคะแนนสอบ GAT/PAT 63 << 

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง

เทียบระหว่างปี 60 - 63
ดาวน์โหลด : รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 : ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด : จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามรายวิชา : ไฟล์แนบ