สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เลือกเรียนคณะ “คณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง” หนึ่งเดียวในประเทศไทย


เลือกเรียนคณะ “อุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง” หนึ่งเดียวในประเทศไทย
 
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราทุกคนต้องรับประทานอาหาร  และอุตสาหกรรมอาหารจัดเป็น 1 ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น ขึ้นชื่อว่า “อาหาร” ย่อมมีงานรองรับอย่างแน่นอน


คณะอุตสาหกรรมอาหาร ที่พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 จากชื่อเดิมคือคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีประวัติการก่อตั้งคณะมายาวนานกว่า 39 ปี (พ.ศ. 2524) เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องอาหารเป็นหลัก อีกทั้งเข้ากับบริบทของโลกสมัยใหม่ในธุรกิจอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นแหล่งเรียนรู้  และสร้างนวัตกรรมด้านอาหารแห่งอาเซียน”

คณะอุตสาหกรรมอาหารทั้ง 8 สาขาวิชา (ปริญญาตรี-โท-เอก) เกี่ยวข้องโดยตรงกับ “อาหาร” ซึ่งเน้นความเชี่ยวชาญของผู้เรียนแตกต่างตามความถนัดของแต่ละบุคคล และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้เข้าศึกษาที่สนใจเรื่องอาหารได้อย่างครบถ้วน
 
  • สนใจเป็นผู้ควบคุม ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร  โดยใช้ความรู้เชิงวิศวกรรม ให้ทันสมัยและปลอดภัย ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมาเรียนสาขา “วิศวกรรมแปรรูปอาหาร” 
  • สนใจเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร ต้องมาเรียนสาขา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” 
  • สนใจทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร ต้องมาเรียนสาขา “เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร”
  • สนใจเป็นเชฟนักวิทยาศาสตร์ เจ้าของธุรกิจอาหาร นักออกแบบเมนูอาหาร ผู้เชี่ยวชาญการแก้ปัญหาด้านอาหารที่บูรณาการศาสตร์ความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารและศิลปะในการปรุงอาหาร ต้องมาเรียนสาขา “วิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)” ได้ถึง  3 ปริญญา
  
นอกจากนี้ยังมีระดับปริญญาโทจำนวน 3 หลักสูตรและปริญญาเอก (นานาชาติ) 1 หลักสูตร รวมถึงโครงการแววนวัตกร (4+1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะเวลา 1 ปี โดยคณะอุตสาหกรรมอาหารได้จัดให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับอาหารร่วมกันของแต่ละสาขา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างครบถ้วนในทุกด้าน  มุ่งเน้นการได้ลงมือปฏิบัติจริง มีโรงงานต้นแบบในการผลิตอาหารเพื่อฝึกทักษะเฉพาะทางต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเมื่อนำไปปฏิบัติงานหรือเป็นผู้ประกอบการ 
คณะอุตสาหกรรมอาหารยังมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ และมีศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆของประเทศ  คณะยังเปิดโอกาสให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาทุกกลุ่ม  ดังนั้น บัณฑิตที่จบจากคณะอุตสาหกรรมอาหารย่อมมีทั้งความรู้ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะการวิจัย ทักษะการประกอบอาหาร การจัดการการบริการอาหาร และการทำงานบริการวิชาการร่วมกัน ทำให้บัณฑิตของคณะมีสถิติจบไปมีงานทำมากกว่า 90% (ปีการศึกษา 2560) ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ 

“ให้ความสำเร็จของคุณเริ่มต้นจากเรา มาเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่นี่ที่คณะอุตสาหกรรมอาหาร พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง” 

ผู้สนใจเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมอาหาร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://foodindustry.kmitl.ac.th
https://www.facebook.com/food.industry.kmitl
U-Review : https://www.admissionpremium.com/content/4543


ที่นี่ยังเป็น  7 หลักสูตรการประกอบอาหาร ปี 2020 อ่านที่นี่
จุดเด่นของ "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (นานาชาติ)" สจล.