หน้าแรก U-Recommend แนะนำคณะสาขา มหาวิทยาลัย สาขาแนะนำ 2020

7 หลักสูตรการประกอบอาหาร ปี 2020

วันที่เวลาโพส 09 เมษายน 63 15:48 น.
อ่านแล้ว 0
P'นุ๊ค AdmissionPremium


"อาชีพเชฟ” น้องๆ หลายคนก็คงจะรู้จักกัน ปัจจุบันสายอาชีพนี้นับว่ามีภาพลักษณ์ที่ดีและมีรายได้สูง แต่อาชีพเชฟจริงๆ เชื่อว่าน้อยคนที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง แต่ในการจะประกอบอาชีพเชฟได้นั้นอาจไม่ง่ายนัก ไม่ใช่เพียงแต่ทำอาหารเป็นและจะเรียกตัวเองว่าเชฟได้ เพราะในการประกอบอาชีพนี้ฝีมือต้องถึงขั้น การประกอบอาหารนั้นต้องเป็นไปตามหลักสูตรหรือรูปแบบที่ได้มาตรฐาน

โดยการจะประกอบอาชีพเชฟต้องผ่านหลักสูตรของทางสถาบันที่จัดสอน เพื่อให้การสมัครงานในอนาคตจะได้มีหลักฐานทางการศึกษาว่าน้องๆได้ผ่านการเรียนและมีวิชาชีพทางด้านอาชีพเชฟจริงดังนั้นหากใครที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเชฟมาทางนี้เลยค่ะ พี่มี 7 หลักสูตร มาแนะนำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร หรือ เชฟนักวิทยาศาสตร์ (Scientific Chef)
เป็นหลักสูตรที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปะของการประกอบอาหาร หลักสูตรแรกในประเทศไทย เน้นผู้เรียนให้มีการ บูรณาการความรู้และทักษะหลากหลายด้าน คือ
1. ทักษะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ในห้องครัวระดับมาตรฐานสากล
2. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อาหารและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
3. ความรู้และทักษะการบริหารจัดการในธุรกิจการบริการอาหารU-Review : https://www.admissionpremium.com/content/4543
เว็บไซต์สาขา : http://www.reg.kmitl.ac.th/curriculum/index.php
.............................................

วิทยาลัยดุสิตธานี
สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
หลักสูตรที่มีเนื้อหาหลากหลาย คณาจารย์ที่มากประสบการณ์ ห้องปฏิบัติการครัวและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
ตามมาตรฐานระดับสากล พรั่งพร้อมด้วยวัตถุดิบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
เว็บไซต์สาขา : https://dtc.ac.th/culinary-arts-and-kitchen-management/
.............................................
มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่ร่วมมือกับสถาบันวาแตล (Vatel Hotel and Tourism Business School) ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็น ที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับรางวัล Best Hospitality Management School มีการเรียนการสอนแบบสลับกันระหว่างการศึกษาภาคทฤษฏี ในชั้นเรียน และ ภาคปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติ งานจริงเพื่อประสบการณ์ทางวิชาการที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมุ่ง เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์แบบ 360 องศา นักศึกษาจะได้รับความรู้พัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาชีพและพัฒนาความคิด ทางด้าน การบริการที่แท้จริง นักศึกษาจะมีการฝึกงานทุกปีการศึกษา โดยในปีที่ 3 นักศึกษาจะมีโอกาส ได้เดินทางไป ฝึกงาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส หรือประเทศอื่นๆ ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
เว็บไซต์สาขา : http://www.suic.su.ac.th/th_lang/
.............................................
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขาการจัดการด้านโรงแรมและหลักสูตรเชฟ
หลักสูตรที่ฮอตฮิตสาขา Hotel and Restaurant Management และหลักสูตรเชฟอินเตอร์ สาขา Culinary Arts and Design
เพราะไม่ว่าจะสมัยไหนอุตสาหกรรมนี้ก็ยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน้นความเชี่ยวชาญด้านงานบริการ ด้านภาษา ด้านการบริหารการจัดการการโรงแรม ได้ฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน

เว็บไซต์สาขา : คลิกที่นี่
.............................................

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
จุดเด่นของหลักสูตร
มีความสามารถสนองความต้องการของสถานประกอบการ
มีความสามารถในการบูรณาการการประกอบอาหารร่วมกับการบริการ

เว็บไซต์สาขา : http://entrance.dusit.ac.th/course/detail/56.html
.............................................

มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
หลักสูตรที่พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ

เว็บไซต์สาขา : https://www.rsu.ac.th/hospita/Course-Bachelor-Culinary-Arts-and-Technology.aspx
.............................................
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขาอาหารและโภชนาการ
การสอนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดอาหาร การประกอบ และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโดยยึดหลัก โภชนาการเพื่อสุขภาพของครอบครัว ชุมชน
และแก้ไขภาวะเจ็บป่วย ภาควิชาอาหารและโภชนาการ จะแบ่งหลักเป็น 2 สาย คือการจัดการอาหารจะเหมือนเรียนเป็นเชฟ
จะเน้นการทำอาหารเป็นหลักส่วนอีกสายหนึ่งก็คือสายโภชนาการ สายนี้น้องๆ จะเรียนเป็นนักโภชนาการเรียนเรียนเกี่ยวกับโภชนาการโดยเฉพาะแต่ก็จะได้เรียนทำอาหารด้วย
U-Review : https://www.u-review.in.th/th/edu/141
เว็บไซต์สาขา : https://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=selcon_th&time=20141223104515
.............................................

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด