สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมระเบียบการ TCAS63 รอบที่ 5รวมระเบียบการ TCAS63 รอบที่ 5

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ดำเนินการโดยคณะ)
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่


 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 
ระเบียบการ : ไฟล์แนบ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 
ระเบียบการ : ไฟล์แนบ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน
ระเบียบการ : ไฟล์แนบ
โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์
ระเบียบการ : ไฟล์แนบ
โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระเบียบการ : ไฟล์แนบ
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่
ระเบียบการ : ไฟล์แนบ
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่
ระเบียบการรับสมัคร : ไฟล์แนบ
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ 
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ระเบียบการรับสมัคร : ไฟล์แนบ
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่