สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS64 รวมรอบ Admission1 และ ADmission2 เป็นรอบเดียว ประมวลผล 2 ครั้ง


 

จากเอกสารเชิญสื่อเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระบุไว้ด้วยว่า


1. รวมรอบ Admission1 และ Admission2 เป็นรอบ Admission พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน และมีการประมวลผล 2 ครั้ง

2. TCAS64 จะเสร็จสิ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

3. ปีการศึกษา 2564 สถาบันการศึกษาจะเปิดเทอมตามปกติ

 

“เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาระบบการคัดเลือกกลางฯ ให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการรูปแบบการสมัคร Admission1 (เกณฑ์ของสาขาวิชา/สถาบันอุดมศึกษา) และรูปแบบ Admission2 (เกณฑ์ของกลุ่มสาขาวิชา) เป็นรอบ Admission พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน และมีการประมวลผล ๒ ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้า ศึกษาในอันดับที่ดีกว่าในการเข้าศึกษา และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้จำนวนผู้เข้าเรียนเต็มตามจำนวนที่นั่งรับ และสถาบันอุดมศึกษายังสามารถรับเพิ่มเติมในรอบ Direct Admission ตามความต้องการได้อย่างอิสระอีกด้วย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกของระบบกลางฯ จะเสร็จสิ้นในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา สามารถเปิดภาคการศึกษาได้ตามปกติ”

 

ในส่วนของรายละเอียดการรับสมัคร TCAS64 ทั้งหมดนั้น ให้น้องๆ ติดตามในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 พี่ๆ AdmissionPremium จะนำมาอัปเดตให้หลังจากเข้าร่วมประชุมกับทาง ทปอ. นะ