สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ยกเลิก สอบ O-NET จะมีผลอะไรกับ TCAS65 และน้องๆ ปีหน้าบ้าง
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบายยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2564 ทำให้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้องปรับรูปแบบ TCAS ในปีการศึกษา 2565 ทำให้รอบ Admission2 ที่ใช้คะแนน O-NET ในสัดส่วน 30% ต้องถูกยุติการใช้ใน TCAS65 และจะไม่ใช้คะแนนสอบอื่นมาทดแทน เพื่อลดภาระให้นักเรียน โดยจะเหลือการรับ 4 รูปแบบ 4 รอบการสมัคร ได้แก่ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน รอบ 2 โควต้า รอบ 3 แอดมิสชั่นส์ และรอบ 4 รับตรงอิสระ

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ ทปอ.และผู้จัดการระบบทีแคส กล่าวว่า ส่วนที่จะต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปีนั้น เดิมระบบแอดมิชชัน ได้ปรับสัดส่วนการคัดเลือกโดยใช้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา หรือ GPAX 20% ดังนั้น ต้องประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวทำคะแนน GPAX แต่การเปลี่ยนแปลง และยกเลิกการสอบ O-NET ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ทปอ.นำมาใช้เพื่อมาถ่วงค่าน้ำหนัก GPAX ของนักเรียน เนื่องจากคะแนน GPAX ของแต่ละโรงเรียนมีมาตรฐานแตกต่างกัน จึงต้องใช้คะแนน O-NET เอามาถ่วงน้ำหนัก แต่เมื่อ ศธ. มีนโยบายยกเลิกสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2564 ทำให้ ทปอ. ไม่มีคะแนน O-NET มาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงการใช้คะแนน O-NET จึงไม่ต้องประกาศล่วงหน้าก็ได้

“เมื่อไม่มีการสอบ O-NET แล้ว จะส่งผลต่อ TCAS ปีการศึกษา 2565 ที่ไม่มีคะแนน O-NET มาถ่วงน้ำหนักคะแนน GPAX ทำให้เกณฑ์การคัดเลือกในรูปแบบ Admission2 ต้องยุติการใช้งาน เพราะขณะนี้ระบบ TCAS มีการคัดเลือก 5 รูปแบบ ซึ่งมากพอที่จะคัดเลือกได้อยู่แล้ว ดังนั้น ใน TCAS65 จะเหลือรูปแบบการคัดเลือก Admission1 แค่รูปแบบเดียว ซึ่งการยกเลิกรูปแบบ Admission2 ไม่ส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกในระบบ TCAS แต่นักเรียนยังมีข้อกังวลว่าเกณฑ์การคัดเลือกของ Ademission1 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง และใช้คะแนนสอบเหมือน Admission2 แต่ต่างกันตรงที่ไม่ใช้คะแนน GAPX มาเป็นสัดส่วน หรือบางสาขาใช้คะแนน GPAX แต่กำหนดไว้ในเกณฑ์ที่สูง ซึ่งใน TCAS ปีการศึกษา 2564 พบว่า Admission1 บางสาขากำหนดคะแนน GPAX ไว้สูง ทำให้นักเรียนบางคนไม่สามารถสมัครได้ ต้องรอสมัคร Admission2 ที่ไม่กำหนดคะแนน GPAX ขั้นต่ำ” นายพีระพงศ์ กล่าว

นายพีระพงศ์กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ระบบ TCAS65 หลายคนกังวลว่าจะไม่สามารถสมัครได้ ซึ่ง ทปอ. รับทราบความกังวล ดังนั้น รอบ Admission ใน TCAS65 จึงต้องปรับ และทบทวนคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อให้นักเรียนสมัครคัดเลือกได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะไปทบทวน และปรับคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ ซึ่งอาจจะปรับคุณสมบัติการคัดเลือก เพราะรูปแบบการคัดเลือก Admission1 ทปอ. ให้อิสระมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกอยู่แล้ว และข้อสอบยังใช้ข้อสอบเดิม คือ วิชาสามัญ การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) อย่างไรก็ตาม ปีการศึกษา 2564 ถือเป็นปีแรกที่ได้เรียกตัวสำรองขึ้นมาด้วย ส่วน TCAS65 รอบ Admission จะเรียกตัวสำรองด้วย โดยจะทำการเคลียร์ริ่ง 2 รอบข่าวจาก : ​MATICHON ONLINE