สอบเข้ามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ห้องประชุมลิโด้ กรุงเทพฯ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ครั้งที่ 5/2563 ว่า ที่ประชุมรับทราบจำนวนหลักสูตร และจำนวนรับ ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศึกษา หรือ TCAS ประจำปี 2564 ดังนี้ มีสถาบันที่เข้าร่วม จำนวน 80 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย/ สถาบันเครือข่าย ทปอ. 29 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 18 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) 9 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 21 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาสมทบ 3 แห่ง

“มีหลักสูตรที่เปิดรับรวม 4,174 หลักสูตร จำนวนรับตามแผนรวม 290,434 คน จำนวนเรียกรับ 4 รูปแบบ 405,642 คน แบ่งเป็น รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน 144,370 คน รอบ 2 โควต้า 110,104 คน รอบ 3 Admission แบ่งเป็น Admission1 75,557 คน Admission2 75,611 คน และรอบ 4 รับตรงอิสระ” นายสุชัชวีร์ กล่าวข่าวจาก : ​MATICHON ONLINE