สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปมาให้แล้ว!! TGAT/TPAT/A-Level TCAS67

   สรุปมาให้แล้ว!! TGAT/TPAT/A-Level TCAS67


TCAS67 โดยวันเวลาสอบเป็นดังนี้
---สามารถเลือกสอบได้ทั้งแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์---
> TPAT 5 (50) - ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
> TPAT 2 (20) - ความถนัดทางศิลปศาสตร์
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
> TGAT (90) - ความถนัดทั่วไป 
      สอบวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
> TPAT 3 (30) - ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
      สอบวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
> TPAT 4 (40) - ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
      สอบวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

---สามารถเลือกสอบได้เฉพาะแบบกระดาษเท่านั้น---
> TPAT (10) - วิชาเฉพาะ กสพท.
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.30
> ชีววิทยา (66) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 10.00 น.
> ฟิสิกส์ (64) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-12.30 น.
> ภาษาไทย (81) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> สังคมศึกษา (70) 
      สอบวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 - 17.00 น.
> คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (61) 
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 10.00 น.
> ภาษาอังกฤษ (82) 
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 11.00-12.30 น.
> เคมี (65) 
      สอบวันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.

> คณิตศาสตร์ประยุกต์ (62)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 10.00 น.
> วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (63)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 - 12.30 น.
> ภาษาฝรั่งเศส (83)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาเยอรมัน (84)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาญี่ปุ่น (85)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาเกาหลี (86)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาจีน (87)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาบาลี (88)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.
> ภาษาฝรั่งเศส (89)
      สอบวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 - 15.00 น.

รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

TGAT

A-Level

A-Level คณิต

A-Level ฟิสิกส์

A-Level เคมี

A-Level อังกฤษ