สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!!! หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับ 150 ที่นั่ง


มาแล้ว TCAS67 สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 150 ที่นั่ง มาดูว่ามีโครงการอะไรบ้าง

เปิดรับ 3 รอบ 13 โครงการ
1. TCAS 1 เปิดรับ 56 คน ประกอบด้วย 3 โครงการ
       - โครงการช้างเผือก จำนวน 10 คน
       - โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2567 จำนวน 45 คน
       - โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ จำนวน 1 คน
2. TCAS 2 เปิดรับ 44 คน ประกอบด้วย 7 โครงการ
       - โครงการรับสมัครนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 10 คน
       - โครงการลูกพระพิรุณ จำนวน 10 คน
       - โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาสัตวแพทย์คืนถิ่น) จำนวน 15 คน
       - โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น จำนวน 1 คน
       - โครงการผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 คน
       - โครงการบุตรเกษตรกร จำนวน 5 คน
       - โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2 (วมว.) จำนวน 2 คน
3. TCAS 3 เปิดรับ 40 คน จำนวน 2 โครงการ
       - โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จำนวน 35 คน
       - โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านระบบ Admission จำนวน 5 คน
4. โครงการพิเศษ : โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจวิชาชีพสัตวแพทย์ จำนวน 10 คน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/news-true-2/1951-2567-tcas