สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็คคุณสมบัติก่อนสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ก่อนการรับสมัครมาเตรียมตัวให้พร้อมกับคุณสมบัติที่จะใช้ในการสมัคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำหรับ TCAS67 นี้ จะเปิดรับ 3 รอบ และมี 2 วิชาเอก รวม 124 ที่นั่ง ดังนี้

วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม
TCAS1
   1. ค่ายส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
       - จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10/22 หน่วยกิต
         > GPAX 4 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50
         > GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 
       - คุณสมบัติเพิ่มเติม (ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง)
         1) ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์
         2) เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ : 
             > โรงเรียนกำเนิดวิทย์
             > โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
             > กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
         หรือ เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : 
             > โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
             > โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส./SMTE)
             > โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
             > โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
             > โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
             > ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED)
         3) มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
         > TOEFL IBT มากกว่าหรือเท่ากับ 53, TOEFL ITP มากกว่าหรือเท่ากับ 477, TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 123
         > IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 
         > TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ 500
         > CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 60
         > UBU-TEST มากกว่าหรือเท่ากับ 50
         > KEPT มากกว่าหรือเท่ากับ 50
   2. Portfolio
       - จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10/22 หน่วยกิต
         > GPAX 5 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50
         > GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 
       - คุณสมบัติเพิ่มเติม (ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง)
         1) ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์
         2) เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ : 
             > โรงเรียนกำเนิดวิทย์
             > โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
             > กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
         หรือ เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : 
             > โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
             > โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส./SMTE)
             > โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
             > โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
             > โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
             > ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED)
         3) มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
         > TOEFL IBT มากกว่าหรือเท่ากับ 53, TOEFL ITP มากกว่าหรือเท่ากับ 477, TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 123
         > IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 
         > TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ 500
         > CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 60
         > UBU-TEST มากกว่าหรือเท่ากับ 50
         > KEPT มากกว่าหรือเท่ากับ 50

TCAS 2
   1. โควตา
       - จำนวนรับ 19 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10/22 หน่วยกิต
         > GPAX 5 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
         > GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 
   2. โครงการพิเศษ
       - จำนวนรับ 19 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10/22 หน่วยกิต
         > GPAX 5/6 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
         > GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 

TCAS 3 : กสพท.
       - จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 12/22 หน่วยกิต

วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหกรรม
TCAS1
   1. ค่ายส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
       - จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10/22 หน่วยกิต
         > GPAX 4 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50
         > GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 
       - คุณสมบัติเพิ่มเติม (ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง)
         1) ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์
         2) เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ : 
             > โรงเรียนกำเนิดวิทย์
             > โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
             > กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
         หรือ เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : 
             > โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
             > โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส./SMTE)
             > โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
             > โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
             > โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
             > ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED)
         3) มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
         > TOEFL IBT มากกว่าหรือเท่ากับ 53, TOEFL ITP มากกว่าหรือเท่ากับ 477, TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 123
         > IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 
         > TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ 500
         > CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 60
         > UBU-TEST มากกว่าหรือเท่ากับ 50
         > KEPT มากกว่าหรือเท่ากับ 50
   2. Portfolio
       - จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10/22 หน่วยกิต
         > GPAX 5 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50
         > GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 
       - คุณสมบัติเพิ่มเติม (ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่ง)
         1) ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์
         2) เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ : 
             > โรงเรียนกำเนิดวิทย์
             > โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
             > กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
         หรือ เป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ : 
             > โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
             > โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (วคทส./SMTE)
             > โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
             > โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (EEP) หลักสูตรเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
             > โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)
             > ห้องเรียนพิเศษ (GIFTED)
         3) มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
         > TOEFL IBT มากกว่าหรือเท่ากับ 53, TOEFL ITP มากกว่าหรือเท่ากับ 477, TOEFL CBT มากกว่าหรือเท่ากับ 123
         > IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 
         > TU-GET มากกว่าหรือเท่ากับ 500
         > CU-TEP มากกว่าหรือเท่ากับ 60
         > UBU-TEST มากกว่าหรือเท่ากับ 50
         > KEPT มากกว่าหรือเท่ากับ 50

TCAS 2 : โควตา
       - จำนวนรับ 15 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 10/22 หน่วยกิต
         > GPAX 5 เทอม มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00
         > GPA เฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 

TCAS 3 : กสพท.
       - จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
       - คุณสมบัติมีดังนี้
         > กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
         > จำนวนหน่วยกิตคณิต/วิทย์ มากกว่าหรือเท่ากับ 12/22 หน่วยกิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://phar.ubu.ac.th/news-detail/236?fbclid=IwAR0RCXomYHLHK1gI6nXqrr38DrrJzDt3Ih-d1I5NAjSoV1V4H7gdsD9EqUI