สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปรายละเอียดการสมัครสอบ กสพท67 รับสมัคร 1-20 กันยายน 2566 รวม 2,380 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ทาง กสพท ได้จัดแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ กสพท67 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสมัครแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดการสำหรับกำหนดการในกสพท67 นี้ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา แต่จะมีวันที่ที่แตกต่าง สำหรับวันสำคัญที่ควรจำได้เลย มีดังนี้
   วันสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) : 1-20 กันยายน 2566
   วันสอบ TPAT 1 : 16 ธันวาคม 2566
   วันประกาศผลสอบ TPAT 1 : 5 กุมภาพันธ์ 2567
   วันสมัครสอบ A-Level : 16-18 มีนาคม 2567

2. จำนวนรับ

 
ใน กสพท67 นี้ มีจำนวนรับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 72 ที่นั่ง ซึ่งมีจำนวนรับดังนี้
   แพทยศาสตร์ : 1,172 ที่นั่ง (เพิ่มขึ้นจากกสพท66 31 ที่นั่ง)
   ทันตแพทยศาสตร์ : 425 ที่นั่ง (เพิ่มขึ้นจากกสพท66 35 ที่นั่ง)
   สัตวแพทยศาสตร์ : 278 ที่นั่ง (ลดลงจากกสพท66 9 ที่นั่ง)
   เภสัชศาสตร์ : 505 ที่นั่ง (เพิ่มขึ้นจากกสพท66 15 ที่นั่ง)

และจำนวนรับในปีนี้ มีดังนี้
- แพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตร์


- สัตวแพทยศาสตร์


- เภสัชศาสตร์3. คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 
คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรทราบมีดังนี้
   > ต้องมีสัญชาติไทย (ยกเว้นคนที่สมัครสถาบันเอกชน)
   > เด็กซิ่วที่กำลังเรียนอยู่ ปี 1 สถาบันรัฐ และต้องการสมัครเข้าคณะเดิมในกสพท แต่ต้องการเปลี่ยนสถาบัน เช่น เรียนแพทย์ที่สถาบัน A และต้องการซิ่วไปเรียนแพทย์ที่สถาบัน B ต้องทำการลาออกจากที่เดิมก่อน ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2567 แต่ในกรณีอื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องลาออกก่อน 
   > เด็กซิ่วตั้งแต่ ปี 2 ขึ้นไป สถาบันรัฐ ต้องทำการลาออกจากที่เดิมก่อน ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2566 
   > ไม่เคยยืนยันสิทธิ์ใน TCAS67 รอบ 1 หรือ 2
   > ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ หรือเภสัชกร >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<
   > คนที่ต้องการสมัครวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<

เกณฑ์ในการคัดเลือก
จะใช้คะแนน A-Level 70% และคะแนน TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) 30%
โดย A-Level จะแบ่งเป็น
   - วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีวะ) 40%
   - คณิตศาสตร์ 1 20%
   - ภาษาอังกฤษ 20% 
   - ภาษาไทย 10%
   - สังคมศึกษา 10%
   *ทุกวิชาต้องได้ขั้นต่ำ 30% ของคะแนนเต็ม
และ TPAT 1 จะแบ่งเป็น
   - พาร์ทเชาวน์ปัญญา
   - พาร์ทจริยธรรมแพทย์
   - พาร์ทความคิดเชื่อมโยง
   และคิดคะแนนรวมกับทั้ง 3 พาร์ท

4. หลักเกณฑ์การสมัครสอบ TPAT 1วิธีการสมัครสอบ TPAT 1 มีขั้นตอน ดังนี้
   1. สมัครออนไลน์ที่เว็บ >> https://www9.si.mahidol.ac.th/ ซึ่งจะเปิดระบบให้ลงในวันที่ 1-20 กันยายน 2566
   2. อัพโหลดเอกสาร ดังนี้
      - รูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีน้ำเงินหรือขาว หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ไม่ถูกปรับแต่ง ขนาดภาพกว้าง 180-500 พิกเซล สูง 200-600 พิกเซล ใช้ไฟล์สกุล .jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 240 KB
      - สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า บนกระดาษ A4 รับรองสำเนาถูกต้อง สแกนเป็นไฟล์สกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
      - สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา บนกระดาษ A4 สแกนเป็นไฟล์สกุล .jpg หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
        > ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของม.ปลาย ทุกหลักสูตร ทั้งในไทยและต่างประเทศ ต้องใช้ ปพ. 7 ที่มีการประทับตราของโรงเรียน และได้รับการรับรองว่ากำลังเรียนอยู่ปีสุดท้ายของหลักสูตร
        > ผู้ที่เรียนจบม.ปลายแล้ว ทุกหลักสูตร ทั้งในไทยและต่างประเทศ ต้องใช้ ปพ. 2 หรือ ปพ. 1:พ รับรองว่าจบการศึกษาตามหลักสูตร
        > ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปี 1 ต้องใช้ ปพ. 2 หรือ ปพ. 1:พ กับสำเนาบัตรนิสิตหรือนักศึกษา
        > ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ ปี 2 ขึ้นไป ต้องใช้ ปพ. 2 หรือ ปพ. 1:พ กับเอกสารอนุมัติการลาออก
        > ผู้ที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว ต้องใช้ ปพ. 2 หรือ ปพ. 1:พ กับสำเนาปริญญาบัตร
3. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครสอบและเอกสารชำระเงิน
4. ชำระค่าสมัครสอบ 800 บาท ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2566
    สามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังนี้
    > Mobile Application ของ SCB
    > ตู้ ATM ของ SCB
    > เคาน์เตอร์ของไทยพาณิชย์ (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)
    7 วัน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วสามารถตรวสอบสถานภาพการสมัครได้ที่ >> https://www9.si.mahidol.ac.th/ หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไข ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2566
5. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในระหว่างวันที่ 1-16 ธันวาคม 2566

สนามสอบ ได้แก่
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดสงขลา
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดนครนายก
- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดมหาสารคาม

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสอบกสพท ขอให้อ่านรายละเอียดทุกอย่างให้ละเอียด โดยเฉพาะคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่ต้องใช้ หากมีการอัพเดตเพิ่มเติม ทาง Admission Premium จะนำมาแบ่งปันอีกครั้ง