สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!!! โครงการสอบชิงทุนการศึกษา วิศวะอินเตอร์ มธ.


       สำหรับใครที่กำลังมองหาทุนการศึกษาในการเรียนวิศวะมาทางนี้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโครงการสอบชิงทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ สำหรับปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

       คุณสมบัติผู้สมัคร
          - กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งโรงเรียนในและนอกประเทศไทย
          - มีเกรดเฉลี่ยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า

       วิธีการสมัคร
          - สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์  >> https://admissions.siit.tu.ac.th/ ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566
          - อัพโหลดเอกสาร ได้แก่
             > ปพ. 1 หรือสำเนาแสดงผลการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
             > สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       สาขาที่เปิดรับสมัคร
          1. สาขาวิศวกรรมโยธา
          2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
          3. สาขาวิศวกรรมเคมี
          4. สาขาวิศวกรรมโยเครื่องกล
          5. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ
          6. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
          7. สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุกิจและโซ่อุปทาน

       ประเภททุนการศึกษา
          1. ทุนเต็มจำนวน (Full)
              จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา
          2. ทุนครึ่งจำนวน (Half)
              ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันประมาณครึ่งหนึ่งที่สถาบันกำหนดในแต่ภาคการศึกษา
          3. ทุนบางส่วน (Quarter)
              ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาของสถาบันประมาณ 25 % ที่สถาบันกำหนดในแต่ภาคการศึกษา

   


   กำหนดการการสอบ
          - เปิดรับสมัคร
            > วันที่ 15 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566
            > ช่องทาง https://admissions.siit.tu.ac.th/
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ห้องสอบ และสถานที่สอบ
            > วันที่ 10 ตุลาคม 2566 (หลังเที่ยง)
            > ช่องทาง https://admissions.siit.tu.ac.th/ และ Facebook : siit
          - สอบข้อเขียน (ศูนย์สอบภูมิภาค)
            > วันที่ 14 ตุลาคม 2566
               
เวลา 08.30 - 09.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
               เวลา 09.30 - 10.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
               เวลา 10.30 - 11.15 น. สอบวิชาฟิสิกส์
            > สถานที่สอบ 
               ศูนย์สอบภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม่
               ศูนย์สอบภาคอีสาน : จังหวัดอุดรธานี
               ศูนย์สอบภาคใต้ : จังหวัดสงขลา
          - สอบข้อเขียน (ศูนย์สอบกรุงเทพฯ)
            > วันที่ 21 ตุลาคม 2566
               
เวลา 08.30 - 09.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
               เวลา 09.30 - 10.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ
               เวลา 10.30 - 11.15 น. สอบวิชาฟิสิกส์
            > สถานที่สอบ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
          - ประกาศผลสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์รับทุนหรือผู้ผ่านเกณฑ์เข้ารับการศึกษา
            > วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 (หลังเที่ยง)
            > ช่องทาง https://admissions.siit.tu.ac.th/ และ Facebook : siit
          - สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
            > วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
               
เวลา 09.00 - 12.00 น.
            > สถานที่สอบ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
          - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
            > วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 
            > ช่องทาง https://admissions.siit.tu.ac.th/ และ Facebook : siit
          - สมัครรอบ Inter Portfolio 1 (หากไม่สมัครถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาและทุนการศึกษา)
            > วันที่ 28 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566
            > ช่องทาง https://admissions.siit.tu.ac.th/
          - วัน Clearing House, รายงานตัว, วันปฐมนิเทศ, วันลงทะเบียนรายวิชา, และวันเปิดการศึกษา ทางคณะจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

       ใครสนใจสมัครสอบเตรียมตัวเลย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางแอดมินจะนำมาแบ่งปันอีกครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://admissions.siit.tu.ac.th/