สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!!! ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกรอบ


       มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ประกาศปฏิทินกำหนดการรับสมัครครบทั้ง 4 รอบ ดังนี้

   รอบ Portfolio 
   - วันรับสมัคร
     > โควตาเด็กดีมีที่เรียน วันที่ 11-18 กันยายน 2566
     > โควตาครูแนะแนว วันที่ 11-18 กันยายน 2566
     > โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา วันที่ 11-22 กันยายน 2566
     > โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม วันที่ 11-22 กันยายน 2566
     > โควตารับตรง Portfolio วันที่ 20 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566
     > โครงการรับนิสิตพิการ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
   
   - วันสอบสัมภาษณ์
     > โควตาเด็กดีมีที่เรียน วันที่ 4 ตุลาคม 2566
     > โควตาครูแนะแนว วันที่ 9 ตุลาคม 2566
     > โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา วันที่ 7 ตุลาคม 2566
     > โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม วันที่ 8 ตุลาคม 2566
     > โควตารับตรง Portfolio :
         สาขาอันดับ 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
         สาขาอันดับ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
     > โครงการรับนิสิตพิการ วันที่ 22 มกราคม 2567

   - วันประกาศผล
     > โควตาเด็กดีมีที่เรียน วันที่ 6 ตุลาคม 2566
     > โควตาครูแนะแนว วันที่ 10 ตุลาคม 2566
     > โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา วันที่ 10 ตุลาคม 2566
     > โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรม วันที่ 10 ตุลาคม 2566
     > โควตารับตรง Portfolio :
         สาขาอันดับ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
         สาขาอันดับ 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
     > โครงการรับนิสิตพิการ วันที่ 23 มกราคม 2567

   - วันยืนยันสิทธ์ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
   - วันสละสิทธิ์ :
     ช่วงที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
     ช่วงที่ 2 วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
   - วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

   รอบ Quota
   - วันรับสมัคร
     > โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567
     > โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2567
     > โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ติดตามประกาศจากคณะแพทยาศาสตร์)
   
   - วันสอบสัมภาษณ์
     > โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2567
     > โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2567
     > โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ติดตามประกาศจากคณะแพทยาศาสตร์)

   - วันประกาศผล
     > โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2567
     > โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2567
     > โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (ติดตามประกาศจากคณะแพทยาศาสตร์)

   - วันยืนยันสิทธ์ วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
   - วันสละสิทธิ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567
   - วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 รอบ Admission
   - วันรับสมัคร วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567   
   - วันสอบสัมภาษณ์ จะมีการสัมภาษณ์บางสาขาวิชา (ติดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย)
   - วันประกาศผล
     > ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
     > ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
   - วันยืนยันสิทธ์ วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567
   - วันสละสิทธิ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567
   - วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 6 มิถุนายน 2567

 รอบ Direct Admission
   - วันรับสมัคร
     > ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2567   
     > ครั้งที่ 2 วันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2567
   - วันสอบสัมภาษณ์ จะมีการสัมภาษณ์บางสาขาวิชา (ติดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย)
   - วันประกาศผล (ติดตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย)
   - วันยืนยันสิทธ์
     > ช่วงที่ 1 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567
     > ช่วงที่ 2 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567
   - วันสละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์
   - วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     > ช่วงที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2567
     > ช่วงที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2567

   ติดตามประกาศเพิ่มเติมได้ที่ >>
   https://bit.ly/ปฏิทินมมส