สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เช็คคุณสมบัติก่อนสมัครคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช็คคุณสมบัติก่อนสมัครคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้


       การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่
       รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จำนวน 44 คน ประกอบ ด้วย 2 โครงการหลัก ได้แก่
       1.1 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ (MDX) รับจำนวน 44 คน แบ่งเป็น

       > โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDX-1) รับจำนวน 29 คน
           คุณสมบัติ
           - เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย หรือเทียบเท่าในไทยและโรงเรียนต่างประเทศ หรือจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
      
       > โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MDX-MHA) รับจำนวน 10 คน
          คุณสมบัติ
          - เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย หรือเทียบเท่าในไทยและโรงเรียนต่างประเทศ โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          - ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครอบรมได้ที่ >> https://kkumedx.md.kku.ac.th/index/home.php อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท และต้องแนบหลักฐานการผ่านการอบรมประกอบการสมัคร

       > โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษจากทั่วประเทศ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MDX-MDH) รับจำนวน 5 คน
          คุณสมบัติ
          - เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนในประเทศไทย หรือเทียบเท่าในไทยและโรงเรียนต่างประเทศ โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครอบรมได้ที่ >> https://kkumedx.md.kku.ac.th/index/home.php อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท และต้องแนบหลักฐานการผ่านการอบรมประกอบการสมัคร

       1.2 โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (MD02) รับจำนวน 92 คน แบ่งเป็น

       > โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MD02-1) รับจำนวน 67 คน
           คุณสมบัติ
           - เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       > โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล (MD02-MHA) รับจำนวน 20 คน
          คุณสมบัติ
          - เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบการศึกษแล้ว ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          - ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครอบรมได้ที่ >> https://kkumedx.md.kku.ac.th/index/home.php อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท และต้องแนบหลักฐานการผ่านการอบรมประกอบการสมัคร

       > โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 2 ปริญญา ได้แก่ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ (MD02-MDH) รับจำนวน 5 คน
          คุณสมบัติ
          - เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือจบการศึกษาแล้ว ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          - ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพขั้นแนะนำ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครอบรมได้ที่ >> https://kkumedx.md.kku.ac.th/index/home.php อัตราค่าสมัคร 1,000 บาท และต้องแนบหลักฐานการผ่านการอบรมประกอบการสมัคร

       ผู้สมัครทั้ง 2 โครงการ คือ MDX และ MD02 จะต้องมีคุณสมบัติจำเพาะครบทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
       1. มีคะแนนผลสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับช่วงคะแนนที่ 1 ขึ้นไป (ตามรูปข้างต้น)
       2. มีผลสอบ Biomedical admissions test (BMAT) part 1 และ part 2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 8.0 ส่วน part 3 ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ ผู้สมัครสามารถใช้คะแนนสอบ ปี 2565 และ 2566 ได้ ถ้าใช้ของปี 2566 ต้องมีหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่จัดสอบ กรณีที่เคยสอบกับทาง KKU สามารถยื่นเอกสารขอตรวจสอบคะแนน BMAT ได้ที่ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ https://acad.md.kku.ac.th/ โดยมีค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร 500 บาท


       รอบที่ 2 การรับระบบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 132 คน (CPIRD และ Inclusive รับรวมกัน 112 คน) แบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่

       2.1 โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (001) รับจำนวน 20 คน
           คุณสมบัติ
           - เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           - มีผลสอบ NETSAT

       2.2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 
           คุณสมบัติ
           - กำลังเรียนอยู่ ม.6 ที่ตั้งอยู่ใน 12 จังหวัด ได้แก่กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนครอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำพู
           - ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนา อยู่ใน 12 จังหวัด ตามข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
           - มีผลสอบ NETSAT

       2.3 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)
           คุณสมบัติ
           - กำลังเรียนอยู่ ม.6 ที่ตั้งอยู่ใน 12 จังหวัด ได้แก่กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนครอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำพู
           - ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนา อยู่นอกเขตอำเภอเมืองใน 12 จังหวัด ตามข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นบึงกาฬและหนองบัวลำพู สามารถอยู่ในอำเภอเมืองได้
           - มีผลสอบ NETSAT

       ติดตามการรับสมัครรอบ 2 ได้ทาง >> https://admissions.kku.ac.th/

       รอบที่ 3 การรับตรงทั่วประเทศ โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จำนวน 20 คน 
       ติดตามการรับสมัครรอบ 3 ได้ทาง >> https://www9.si.mahidol.ac.th/


       กำหนดการรับสมัครอบรมหลักสูตรแพทย์ 2 ปริญญา วันที่ 4 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2566 ที่เว็บไซต์ >> https://kkumedx.md.kku.ac.th/index/home.php
       และวันรับสมัครรอบ Portfolio วันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ที่เว็บไซต์ >> 
https://admissions.kku.ac.th/


   อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3r8Jnst