สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรม 

วัน เดือน ปี

สถานที่

 รับสมัคร Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 

10-17 พ.ค. 2558

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

 ชำระเงินค่าสมัคร

10-19 พ.ค. 2558

ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย 

 ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

11-22 พ.ค. 2558

ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6 หรือยื่นแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th 

 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง 
25-26 พ.ค. 2558
ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 

5 มิ.ย.2558 

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

15-17 มิ.ย.2558 

มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

1 ก.ค. 2558

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จาก http://www.cuas.or.th