หน้าแรก เรียนการโรงแรม และการท่องเที่ยว คณะสาขา

สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง

วันที่เวลาโพส 15 พฤศจิกายน 60 14:59 น.
อ่านแล้ว 0
P' เอ็ม AdmissionPremium
ใกล้ถึงช่วงเทศกาลงานสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันอีกแล้ว น้องๆ คนไหนที่กำลังสับสนและคิดไม่ออกว่าจะเลือกสาขาเรียนทางด้านไหนดี บทความนี้ AdmissionPremium มีข้อมูลดีๆ ที่น่าจะโดนใจสำหรับน้องๆ มัธยมทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพที่กำลังเตรียมตัวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยและสนใจเรียนต่อคณะ/สาขาด้าน การท่องเที่ยวหรือการจัดการโรงแรม มาฝาก

เราได้รวบรวมรายชื่อและข้อมูลของ มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนที่เปิดสอนคณะ/สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศ มาไว้ให้น้องๆ ได้เข้าไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันแล้ว จะมีที่ไหนเปิดสอนและมีรายละเอียดหลักสูตรยังไงบ้าง อย่ารอช้า ตามมาอ่านกันได้เลยค่ะมหาวิทยาลัยรัฐบาล


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพา 
>> คณะการจัดการและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ >> คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
>> สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ >> สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม >> คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >> คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยนครพนม >> วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา >> คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดกาการโรงแรมและอีเว้นท์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม


วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรสองปริญญา Vatel - International Hotel Management 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
- คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรนานาชาติ)
- คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาการบริการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว
- คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม  
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ตรัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะศิลปศาสตร์  วิชาเอกการโรงแรม


 
มหาวิทยาลัยเอกชน


มหาวิทยาลัยคริสเตียน >>> หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ


มหาวิทยาลัยเกษมบัตฑิต  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  คณะบริการธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาการโรงแรม และ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยรังสิต  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

มหาวิทยาลัยสยาม  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและกากรท่องเที่ยว

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วิทยาลัยดุสิตธานี  คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาการโรงแรม


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว 
- วิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยพายัพ 
- วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการสุดท้ายนี้ แอบกระซิบน้องๆ ที่คิดจะเรียนสาขาการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมไว้นิดนึงว่า ข้อดีของการเรียนจบคณะ/สาขานี้คือ ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนมากจะไม่เน้นเรื่องสถาบันที่จบมา

เมื่อน้องๆ เรียนจบหรือยังไม่จบแล้วไปสมัครงาน ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการแข่งขันระหว่างชื่อสถาบันว่าจะทำให้เราด้อยกว่าคนอื่น เพราะสายงานทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมจะคัดคนที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการฝึกงานและทักษะส่วนตัวล้วนๆ นั่นเอง  
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด