หน้าแรก เรียนการโรงแรม และการท่องเที่ยว ข่าว/บทความ

หลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน อนาคตอาชีพโอกาสสดใสใน AEC

วันที่เวลาโพส 07 ธันวาคม 60 15:03 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
วิชาชีพท่องเที่ยว กับ AEC

ประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงาน (Country Coordinator) สาขาการท่องเที่ยว มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศและแผนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจสาขาการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ได้จัดทำข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
(ASEAN Mutual Recognition arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA-TP) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวในอาเซียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด


ซึ่งข้อตกลงนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรวิชาชีพของไทยในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยวทำหน้าที่กำกับว่า ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานสมรรถนะร่วมสำหรับนักวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน เมื่อนักศึกษาเรียนจบและได้รับประกาศนียบัตรแล้ว สามารถไปทำงานได้ในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

โดยสิทธิในการประกอบวิชาชีพในประเทศผู้รับจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับของประเทศผู้รับนั้นๆ ซึ่ง หลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนที่เปิดเสรีจะประกอบด้วย 2 สาขา 6 แผนก 32 ตำแหน่งงาน ดังนี้


1 สาขาที่พักหรือการโรงแรม (Hotel Services)

- แผนกต้อนรับ (Front Office)  ประกอบด้วย 5 ตำแหน่งงาน
1. ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ (Front Office Manager)
2. ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ (Front Office Supervisor)
3. พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
4. พนักงานรับโทรศัพท์ (Telephone Operator)
5. พนักงานยกกระเป๋า (Bell Boy)

- แผนกแม่บ้าน (House Keeping)  ประกอบด้วย 6 ตำแหน่งงาน
1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper)
2. ผู้จัดการฝ่ายซักรีด (Laundry Manager)
3. ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก (Floor Supervisor)
4. พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
5. พนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant)
6. พนักงานทำความสะอาด (Public Area Cleaner)

- แผนกประกอบอาหาร (Food Production)  ประกอบด้วย 7 ตำแหน่งงาน
1 หัวหน้าพ่อครัว (Executive Chef)
2 พ่อครัวแต่ละงาน (Demi Chef)
3 ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร (Commis Chef)
4 พ่อครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)
5 ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
6 งานขนมปัง (Baker)
7 งานเนื้อ (Butcher)

- แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)  ประกอบด้วย 5 ตำแหน่งงาน
1 ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)
2 ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)
3 หัวหน้าพนักงานบริกร (Head Waiter)
4 พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
5 พนักงานบริกร (Waiter)2 สาขาการเดินทาง (Travel Services)

- แผนกธุรกิจนำเที่ยว (Travel Agencies)  ประกอบด้วย 4 ตำแหน่งงาน 
1. ผู้จัดการทั่วไป (General Manger)
2. ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (Assistant General Manager)
3. หัวหน้าผู้แนะนำการเดินทาง (Senior General Manager)
4. ผู้แนะนำการเดินทาง (Travel Consultant)

- แผนกบริหารธุรกิจนำเที่ยว (Tour Operation)  ประกอบด้วย 5 ตำแหน่งงาน
1. ผู้จัดการธุรกิจ (Product Manager)
2. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)
3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Credit Manager)
4. ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว (Ticketing Manager)
5. ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว (Tour Manager)ที่มา : 
aectourismthai.com
www.thai-aec.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด