หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ คณะ/สาขา

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้าง

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 11:59 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium

คำว่า “โลจิสติกส์” หรือ Logistics มาจากภาษาฝรั่งเศส คำว่า โลเชร์ (loger) หมายถึงการเก็บ โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ คือระบบการจัดส่งสินค้า ข้อมูล และอื่นๆจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคตามความต้องการของลูกค้า ส่วนการเรียนใน "สาขาวิชาโลจิสติกส์" จะเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง การดูแลควบคุมการจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทั้งทางภาคพื้นดิน ทางเรือ ทางอากาศ 

อย่างที่น้องๆ หลายคนพอทราบมาบ้างว่าสาขาวิชาที่เรียกว่าโลจิสติกส์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง การดูแลควบคุมการจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทั้งทางภาคพื้นดิน ทางเรือ ทางอากาศ และที่สาขานี้ก็เช่นกัน นักศึกษาจะได้เรียนโลจิสติกส์ทุกรูปแบบทั้ง ทางบก ทางอากาศ ทางเรือ
 


โดยในปี 1 จะเรียนพื้นฐานวิชาทั่วไป เช่น ธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาด การเงิน ภาษาอังกฤษ แคลคูลัส สถิติ มนุษยศาสตร์ เป็นต้น ในปีต่อมาจะได้เรียนรายวิชาเฉพาะ เช่น

การขนส่งและการกระจายสินค้า วัสดุและการบรรจุภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ การค้าการจัดการ การขนส่งโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน เป็นต้น และน้องๆ จะได้เรียนการสัมมนาทางโลจิสติกส์ รวมถึงออกสหกิจศึกษาในชั้นปีที่ 4 

นักศึกษาสาขานี้จบมาจะได้วุฒิการศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะ แต่อย่ากังวลไปค่ะ เพราะตลาดแรงงานในด้านโลจิสติกส์นั้นก็เป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานทำเลยค่ะ บัณฑิตที่จบสาขานี้สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ เอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

โดยมีขอบเขตงานในด้านการขนส่ง งานจัดการดูแลคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า งานบริการด้านโลจิสติกส์ งานให้คำปรึกษาคำแนะนำเพื่อช่วยลดต้นทุน และสามารถทำงานด้านนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เป็นต้นที่มา : รีวิวโลจิสติกส์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด