หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ อาชีพในอนาคต

เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง? ตอบคำถามคนอยากเรียน แต่ยังไม่มั่นใจ

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 12:42 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง?

น้องๆ หลายคนต้องเคยสงสัยและมีคำถามนี้เกิดขึ้นแน่ๆ ว่าเรียนโลจิสติกส์จบมาทำงานอะไรได้บ้าง? เรียนโลจิสติกส์ทำงานอะไรดี? เรียนโลจิสติกส์ทำงานอันนี้ได้มั้ย? หลากหลายสารพัดคำถาม แต่บทความนี้เรามีคำตอบให้กับทุกคำถามที่น้องๆ คิดเกี่ยวกับการทำงานหรืออาชีพสำหรับ คนเรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไรได้บ้าง? 

ตำแหน่งงาน Logistics เป็นตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า และทรัพยากรอย่างอื่น จากต้นทางไปสู่ปลายทาง ซึ่งมีความต้องการของผู้บริโภครออยู่ ผู้ที่ทำงานด้าน Logistics ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เรียนจบมาทางด้าน Logistics ซึ่งเปิดสอนในหลายๆ มหาวิทยาลัย เช่น คณะโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์)
 

คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานด้าน Logistics

- มีความรู้หรือเรียนจบมาทางด้าน Logistics
- มีระเบียบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
- สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการระบบ Logistics ได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้ เป็นได้ทั้งผู้นำ และผู้ตามในบางโอกาส


สำหรับบัณฑิตที่เรียนจบและสนใจงานด้าน Logistics สามารถไปประกอบอาชีพได้ค่อนข้างหลากหลาย โดยตำแหน่งที่เป็นที่รู้จักในสายงานนี้ แบ่งเป็น อาชีพฝ่ายขนส่ง อาชีพฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ และอาชีพที่เกี่ยวกับฝ่ายจัดซื้อ โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งและระดับงาน อย่างเช่นดังต่อไปนี้ 

ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ  ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง

ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน  วัตถุดิบ การผลิตหรือการกระจายสินค้า นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analyst,  Material Planner, Operations Analyst,  Procurement Manager, Supply Chain Analyst, Business Process Analyst, Operations Manager

รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  

ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก ทางทะเล หรือทางอากาศที่มา : th.jobsdb.com   

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด