หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ รุ่นพี่โลจิสติกส์

คุณมีลักษณะของ นักบริหารโลจิสติกส์มืออาชีพ หรือไม่?

วันที่เวลาโพส 02 เมษายน 61 14:54 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
คุณเป็นคนแบบไหน? อยากรู้ไหมว่าคุณมีลักษณะของ นักบริหารโลจิสติกส์มืออาชีพ หรือไม่? บทความนี้จะพาคุณมาดู คุณลักษณะของนักบริหารโลจิสติกส์มืออาชีพ 3 ประการ ดังนี้
 
มีความรู้ (Knowledge) : การรู้จักกิจกรรมต่างๆในกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด จะทำให้สามารถเข้าใจปัญหา มองภาพเดียวกับลูกค้า และคิดแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี การเรียนรู้มีหลายวิธี ไม่ว่าจะตามตำราทั่วไป หรือแม้แต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่อยู่วงการเดียวกันก็ทำให้โลกทัศน์ของเรากว้างขึ้นได้ 

มีทักษะ (Skills) : ต้องมีทักษะการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น-การมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์กว้างไกล การมองภาพรวมทั้งธุรกิจ การเป็นผู้นำ (Leadership) ที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ และบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ที่อาจเกิดขึ้นจากการ re-structure กระบวนการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนการเป็นผู้ให้คำแนะนำ (Coaching) มิใช่เป็นเพียงผู้สั่งการ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วย

คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) : ที่สำคัญ คือ การแสดงความรับผิดชอบตามบทบาทของตน (Accountability) มีความกล้าแสดงออกในเชิงบวก (Assertiveness) สามารถทำงานเป็นทีม (Teamwork) เนื่องจากงานโลจิสติกส์จะต้องทำงานประสานกับหลายๆหน่วยงานในองค์กร รู้จักควบคุมตนเอง (Self-Control) โดยเฉพาะการทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (Human Relations) ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และชอบเรียนรู้ตลอดเวลา (Continuous Learning)


การพัฒนาบุลคลากรทางด้านโลจิสติกส์นั้น นอกจากจะต้องพัฒนาทางด้านศักยภาพ บุคลิกภาพแล้ว การพัฒนาทางด้านกระบวนการทางความคิดก็เป็นปัจจัยสำคัญในกาบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์ด้วย  “คนเก่งสร้างไม่ยาก แต่คนดีนั้นหายาก”  เพราะเป็นคุณลักษณะที่สอนกันไม่ได้  ดังนั้น ผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์นอกจากการวางแผนทางธุรกิจแล้ว อย่าลืมวางแผนด้านบุคลากรเพื่อเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศในเร็วๆนี้ด้วย
 

ที่มา : BLOG.SCGLogistics 

 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด