หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ อาชีพในอนาคต

งาน Logistics กับบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ

วันที่เวลาโพส 04 เมษายน 61 16:09 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
ระบบโลจิสติกส์ (Logistic) มีบทบาทมากขึ้นในโลกของการทำธุรกิจในปัจจุบัน และจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคต ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การสื่อสารที่ไร้พรมแดนไร้ขีดจำกัด และพฤติกรรมของผู้คนที่เปลี่ยนตาม ทำให้การเติบโตของระบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และตลาดแรงงานด้านนี้เติบโตตามไปด้วย  
 
ตำแหน่งงานด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน เป็นตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า บริการ และทรัพยากรต่างๆ จากต้นทางไปสู่ปลายทาง ผู้ที่ทำงานด้าน Logistics ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่เรียนจบมาทางด้านนี้โดยตรง 

ซึ่งในประเทศไทยมีหลักสูตรนี้เปิดสอนในหลายมหาวิทยาลัย เช่น คณะโลจิสติกส์, คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์ ), คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) เป็นต้น
 

สำหรับคนที่เรียนจบและสนใจงานด้านโลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้ปฏิบัติงานนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ พนักงานคลังสินค้า พนักงาน Shipping พนักงานประเมินราคา ตัวแทนการนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ดูแลคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ เจ้าหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ เป็นต้น 

คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานด้าน Logistics

1. มีความรู้หรือเรียนจบมาทางด้าน Logistics
2. มีระเบียบ และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
3. ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
4. สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการระบบ Logistics ได้
8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ เป็นได้ทั้งผู้นำ และผู้ตามในบางโอกาส


ลักษณะของงานของเจ้าหน้าที่ Logistics

1. งาน logistics ทำอะไรตรวจสอบสินค้าว่าเป็นสินค้าประเภทใด มีความปลอดภัย และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายได้หรือไม่
2. จัดเตรียมสถานที่ในการเก็บรักษาสินค้า ให้อยู่ในสถานที่ และอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย
3. จัดรายการสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและดูแล
4. ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ
5. ดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออกคลังสินค้า
6. บันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน พร้อมจัดเตรียมการ ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลจาก : th.jobsdb.com

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ

หมวด