หน้าแรก เรียนโลจิสติกส์ อาชีพในอนาคต

รู้จักอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์

วันที่เวลาโพส 04 กันยายน 61 18:25 น.
อ่านแล้ว 0
P' แพว AdmissionPremium
บทความนี้ เราจะพาน้องๆ ทุกคนมารู้จักกับสายงานที่เป็นกระแสและได้รับความสนใจในยุคดิจิทัลนี้อย่าง อาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ (Logistics Analyst/Logistics Specialist) จะน่าสนใจและมีอะไรที่ต้องรู้บ้าง ตามมาดูกันได้เลย


นิยามอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ (Logistics Analyst / Logistics Specialist
ผู้ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อลดต้นทุนตั้งแต่ด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป และการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าที่ได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่ต้องการแก่สถานประกอบการ

 
ลักษณะของงานที่ทำ
1. วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดที่ทำให้มั่นใจหรือรับประกันได้ว่าการทำงานของสถานประกอบการมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านของการบริหารคลังสินค้า การบริหารจัดการขนส่งสินค้าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการดำเนินการกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งมีเอกสารประกอบสามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินการได้

2. วิเคราะห์โลจิสติกส์ในด้านต่างๆ เช่น
งานคลังสินค้า การใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป งานส่งสินค้า ทั้งในเรื่องของวิธีการจัดส่ง ผู้ให้บริการขนส่ง และปัญหาการจัดส่งที่อาจจะเกิดขึ้น

3. สนับสนุนการทำงานบริการและกระบวนการพัฒนาการผลิต

4. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ
ทั้งในภาคเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพของการจัดการด้านการขนส่งรายได้และค่าตอบแทน

ผู้ประกอบอาชีพนี้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจสาขาโลจิสติกส์ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในองค์กรธุรกิจภาคเอกชน ที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนสวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทำงานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจำเป็นเร่งด่วน


โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ (Logistics Analyst) หรือ นักวิเคราะห์โลจิสติกส์ สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานในองค์การระหว่างประเทศ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักวิจัย นักวิชาการด้านการขนส่งการค้าในสถาบันต่างๆ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้นักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่และหน่วยงานที่ตนปฏิบัติได้เสมอ อาจจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบ นักวิจัย และนักวางแผนทางระบบโลจิสติกส์

ภาพรวมความต้องการกำลังคนสำหรับระบบโลจิสติกส์ มีแนวโน้มความต้องการกำลังคนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศ และตลาดการค้าระหว่างประเทศ ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการต่างๆ ต้องประสบกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้แก่สถานประกอบการ หรือเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจ

นักวิเคราะห์โลจิสติกส์จึงเป็นอาชีพหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและมีจำนวนบุคลากรค่อนข้างจำกัด ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ และสนับสนุนการวางแผน และการควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบการทั้งในด้านของการบริหารคลังสินค้า และการจัดส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนในด้านการบริหารงาน อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มของความต้องการสูงยิ่งขึ้นในอนาคต

 
ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เปิดสอนด้าน Logistics

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
3. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
7. ​มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
9. มหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
10. มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
11. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มา:

www.spu.ac.th
 
 

คนอื่นๆอ่านเรื่องนี้ แล้วมักจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ต่อ