Master Degree

U-infographic บัญชี ป.โท : หากมีเวลา 1 ปีสำหรับการพัฒนาตนเองคุณจะทำอะไร?

UploadImage


ในโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตนเอง ด้วยเหตุผลง่ายๆ เพียงข้อเดียว คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุด คุณจะถูกแทนที่ด้วยคลื่นลูกใหม่โดยทันที และแนวทางการพัฒนาตนเองก็มีให้เลือกหลากหลายวิธี มากพอที่จะทำให้มีหนังสือประเภท How to เติมได้เต็มชั้นในร้านหนังสือ ส่วนใครจะเลือกวิธีใดจากหนังสือเล่มไหนนั้นขึ้นอยู่กับโอกาส เวลา และจริตของตน

หากมีเวลา 1 ปี สำหรับการพัฒนาตนเองคุณจะทำอะไร ทำงานในบริษัทใหญ่ๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายในองค์กรเล็ก หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในสายงาน จะมีใครคิดล่ะว่าการเรียนต่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเวลาหนึ่งปี เพราะเราต่างเคยได้ยินว่าการเรียนต่อในระดับปริญญาโทต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ 2 ปี เป็นอย่างต่ำ แต่วันนี้มีแล้ว และเราจะพาไปทำความรู้จักกับสาขาดังกล่าวให้มากขึ้น กับการเรียนในสาขาการบัญชี ปริญญาโท (บัญชีมหาบัณฑิต) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดเด่น
- สร้างผู้บริหารระดับสูงทางด้านการบัญชีและการเงินให้องค์กร
- มีคณาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา จาคภาครัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ
- มีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ
- นักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ สามารถนำมาเก็บชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing Professional Development : CPD)
- ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและต้องการศึกษาปริญญาที่ 2 สามารถเทียบโอนได้ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ไม่จบปริญญาตรีทางบัญชีสามารถเข้าศึกษาต่อได้
- ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี เรียน เสาร์ - อาทิตย์


"1 ปีแห่งการพัฒนาตนเอง" รีวิวสาขาการบัญชี (ปริญญาโท)


 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MSc in FIRM (Financial Investment and Risk Management) ...

MBA ONLINE บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เพื่อดึงศักยภาพนักบริหารในแต่ละบุคคลออกมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...

Innovative Entrepreneurship MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Innovative Entrepreneurship MBA หรือ IE MBA คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ...