Master Degree

“ก้าวสู่นักธุรกิจมือหนึ่งในอาเซียน” รีวิวสาขาวิชาธุรกิจอาเซียน CIBA : U-Review

หลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศแล้ว ถือได้ว่าการแข่งขันทางการตลาดก็เป็นอิสระมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันทางการค้าก็ยอมจะสูงขึ้นไม่แพ้กัน ฉะนั้น สำหรับผู้ที่ทำงานในด้านของธุรกิจและการตลาด ย่อมจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันตลอดเวลา เพื่อแย่งชิงพื้นที่ทางการค้า  และส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในตลาดทั่วๆ ไป ไปจนถึงพื้นที่ทางการตลาดออนไลน์ การศึกษาเพิ่มเติม เสริมสร้างความรู้ และเปิดประสบการณ์ใหม่ทางความคิด ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CIBA สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน เป็นการเรียนที่จะเน้นไปที่ความเข้าใจเชิงธุรกิจ และการตลาดในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะ เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภค และความเป็นอยู่ของผู้บริโภค ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของคนในแต่ละภูมิภาค รวมไปถึงความเข้าใจถึงการทำงานให้ตรงกับวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น และที่สำคัญ เป็นความเข้าใจถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งผ่านเข้ามาในตลาดของอาเซียน
 

“เนื้อหาการเรียนจะเน้นที่การพยายามอธิบายการทำธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน”
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงศ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาเซียน
 
การเรียนรู้ในที่แห่งนี้จะสามารถให้นักศึกษาได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากทางสาขานี้ ได้มีการประสานร่วมมือหรือติดต่อกับหลายๆ ประเทศ ที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กัน พร้อมๆ กับการเดินทางไปดูงานที่ในประเทศอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าถึงประสบการณ์โดยตรง ทำให้นักศึกษาหลายๆ คนที่จบไป สามารถที่จะทำงานในบริษัทชั้นนำของต่างประเทศได้
 
แน่นอนว่าการชนะและการคงอยู่ของธุรกิจย่อมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น นักธุรกิจจึงต้องมีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับความตั้งใจ มุ่งมั่น เพื่อนำไปพัฒนา และต่อยอดให้กับธุรกิจตลอดเวลา ให้ทันต่อโลก ทันต่อนวัตกรรมที่ก้าวไปทุกวัน เพียงเท่านี้ก็จะประสบความสำเร็จได้ 
 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA (Industrial Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในโลกของธุรกิจปัจจุบัน การแข่งขันและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ...

MBA CMOs บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตร MBA CMOs เป็นโครงการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ...

MBA (Logistics and Supply Chain Management) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจ ...