Master Degree

U-infographic เทคโนโลยีสารสนเทศ ป.โท : จบก่อน...ประสบความสำเร็จก่อน          เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ถือเป็นอีกหนึ่งวงการที่มีความต้องการบุคลากรเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆ ของตลาดแรงงาน ณ ปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้ตลาด IT เกิดการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้บุคลากรหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่างก็มองหาช่องทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสูงที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งยังสามารถช่วยดึงศักยภาพให้ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าคนอื่นๆ ให้พวกเขาได้

 

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะเพิ่มเติมทางด้าน IT ในระดับสูง นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงต่อรองค่าตอบแทนและตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น นอกจากนี้ในยุคที่การแข่งขันของตลาด IT กำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาในการเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเดินไปสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่ากว่าคนอื่นๆ โดยการเรียน ป.โท ด้าน IT ของที่นี่จะใช้ระยะเวลาเรียนแค่ 1 ปีเท่านั้น เพื่อลดการเสียโอกาสในการแข่งขันของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำลังเข็มข้นเอยู่ในขณะนี้จุดเด่น

-  ถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านการบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฯได้ โดยทางหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานไอทีก่อนเรียน

-  ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ.
-  ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

- หลักสูตรฯสร้างความเป็น IT มืออาชีพ มีอาจารย์ชั้นนำด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาร่วมสอน

- ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยหลักสูตรฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมในโครงการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปประกอบกิจการหลังจากจบหลักสูตรฯได้
- เน้นการเรียนการสอนเชิงรุกที่ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอิงหลักการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

Ph.D. (Logistics and Supply Chain Management) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ...

Ds.D. (Doctor of Music course) ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย ...

M.Sc. (Cyber Security and Information Assurance) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปี 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ...