Master Degree

MBA ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่

       นิยามของคำว่า คนรุ่นใหม่ แต่ล่ะคนไม่เหมือนกัน บางคนเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ คือคนอายุน้อยที่ประสบความสำเร็จ บางคนเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ คือคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันเทคโนโลยี ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ คนรุ่นใหม่กับทางเลือกการเรียน MBA กัน เพราะคำถามที่ถูกถามมากที่สุด คือ ทำไมคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียน MBA? วิสัยทัศน์ของคนรุ่นใหม่มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเลือกเรียน? เรามาฟังคำตอบไปพร้อมๆ กันได้เลย
 
       ปัจจุบันเป็นโลกแห่งการค้าเสรี เป็นยุคของการสื่อสารระบบดิจิตอล ยุคของการเรียนรู้ ยุคที่โลกมีความแปรปรวนตลอดเวลา ดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่เรียนรู้ย่อมมองเห็นความสำคัญของความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการการบริหารธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงทั่วโลก อีกทั้งการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง และแข็งแกร่งย่อมทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหม่มีความสามารถที่จะดำเนินกิจการหรือภารกิจให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมากขึ้น

        ในบางครั้งการเรียนจากประสบการณ์ตรงเพียงอย่างเดียว นอกจากจะใช้เวลานานแล้วประสบการณ์ที่ได้รับจากสถานการณ์ในอดีตอาจไม่เพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้ในโลกปัจจุบันที่มีความแปรปรวน และการเรียนรู้จากประสบการณ์ยังให้ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจได้ในขอบเขตที่จำกัด แต่ในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้จากทฤษฏี องค์ความรู้หรือหลักการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพิสูจน์ และทดสอบจากหลากหลายธุรกิจ หลากหลายสถานการณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบันช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์ให้ผู้ที่ศึกษามีความเข้าใจในหลักการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจต่างๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี

UploadImage

       นอกจากนี้คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ต้องการประหยัดเวลาในการเรียนรู้เทคนิควิธีการบริหารจัดการธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือแม้แต่การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความสามารถในการบริหารในระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อความก้าวหน้าที่รวดเร็วในองค์การที่ตนปฏิบัติงานอยู่  ซึ่งการเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี

       คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน MBA นอกจากจะได้องค์ความรู้หรือหลักการในการบริหารธุรกิจที่ถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็วแล้วยังเป็นการต่อยอดธุรกิจ เสริมสร้างเครือข่าย และพันธมิตรในธุรกิจอีกด้วย เพราะการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กับเพื่อนๆในกลุ่มที่เรียน MBA ด้วยกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 ปี ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี้ก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่เลือกที่จะเรียน MBA
 
       การที่คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในหลักสูตร MBA ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้กระชับ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 1 ปีสำหรับผู้ที่มีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ หรือ ปีครึ่งสำหรับผู้ที่จบในสาขาวิชาอื่นๆ แม้ว่าคนรุ่นใหม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นสถาบันการศึกษาต่างๆมักให้ความสำคัญในการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนโดยส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างเครือข่ายในต่างประเทศมีการจัดทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศมากขึ้นเพราะโลกธุรกิจปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตประเทศไทยเท่านั้น เป็นการสร้างโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับสถานการณ์จริงหรือปัญหาที่แท้จริง
 
       MBA เป็นหลักสูตรที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาเป็นเวลานานแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรเฉพาะมากขึ้น เช่น บัญชีมหาบัณฑิต การจัดการมหาบัณฑิต แต่คนรุ่นใหม่ก็ยังเชื่อมั่นว่าในการบริหารธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นรากฐานความรู้ที่รอบรู้และรู้ลึกที่ได้รับจากการเรียนในหลักสูตร MBA เป็นพื้นฐานที่สำคัญอันดับแรก แต่ปัจจัยที่มีความสำคัญของการการเลือกเรียน ในหลักสูตร MBA คือความสุขในระหว่างการเรียน ไม่ว่าจะเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทาง หรือความสุขในห้องเรียน สภาพการเรียนรู้ที่ไม่กดดันจะนำมาซึ่งความสุข เพราะความสุขในการเรียนรู้ช่วยพัฒนาได้อย่างยั่งยืนมากกว่าการอดทนที่จะต้องเรียนให้จบ
เคล็ดลับสู่ความสุข คือ ทำในสิ่งที่รัก และเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คือ รักในสิ่งที่ทำ

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขามัณฑนศิลป์ (แฟชั่นดีไซน์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น้องๆ คนไหนใฝ่ฝันจะเป็นดีไซเนอร์ สนใจในแฟชั่นและการออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์ ...

สาขาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) Raffles International College

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ (Raffles International College) ...

Ph.D. (Business Administration) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลังจากได้ทำการศึกษาวิจัยเฉพาะทางจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว ...