Master Degree

รักการท่องเที่ยว...แต่อยากพัฒนาความรู้ควบคู่กันไปด้วย ที่นี่เลย CEO MBA (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


          ใครอยากเที่ยวยกมือขึ้น! ใครอยากเรียนต่อไปด้วยเที่ยวไปด้วยยกมือขึ้น! ถ้าอย่างนั้นต้องที่นี่เลยค่ะ CEO MBA สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) หลักสูตร ป.โท ที่เน้นด้านการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลเข้ากับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของประเทศอีกด้วย

 


 

สนใจสมัครเรียนต่อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.utcc.ac.th/gsadmission/

โทร: 02-697-6881-6

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย (Film and Digital Media) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะกระบวนการ ซึ่งบูรณาการความรู้ทางด้านศิลปะ ...

สาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร (Agricultural Communication) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทําให้ประชากรมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ...

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ ...