Master Degree

แม่โจ้เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 2 (หมดเขต 28 ก.ย. 2560)


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท-เอก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ - 28 ก.ย. 2560

ดูรายละเอียดคณะ/สาขาที่เปิดรับที่นี่ www.education.mju.ac.th/graduateAdmission/fileUpload/286201714402578.pdf

 

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

MBA วิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

MBA วิทยาการจัดการ โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จากโรงเรียนฝึกอาจารย์ เพื่อผลิตครู, อาจารย์ และขยายขอบเขตความรู้ทางวิชาออกสู่สังคม ...

M. Ed. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...