Master Degree

มหิดลเตรียมเปิดรับนักศึกษา "หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง(กายภาพบำบัดคลินิก)" ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในเดือนตุลาคมนี้

          คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านกายภาพบำบัดที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย มุ่งเน้นสร้าง/พัฒนาบัณฑิตด้านกายภาพบำบัดให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากรุ่นสู่รุ่นได้การยอมรับในวงการวิชาชีพ สร้างผลงานและชื่อเสียงที่กว้างขวางในสังคมไทยและนานาชาติ
 

          หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก เดิมชื่อ สาขากายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง (Manipulative Physical Therapy) เป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยการใช้มือทีมีแพร่หลายกันใน ยุโรป ออสเตรเลีย และ อเมริกา ส่วนในประเทศไทยกายภาพบำบัดจะเป็นในลักษณะการนวด การดึง การดัด ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นถึงจุดเด่นของทั้ง 2 อย่างจึงได้รวบรวมศาสตร์ด้านกายภาพของประเทศฝั่งตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางที่สูงขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของโรงพยาบาล สถานประกอบการภาครัฐ/เอกชน รวมไปถึงชุมชนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คีรินท์ เมฆโหรา 
รองประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขากายภาพบำบัดคลินิก

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(กายภาพบำบัดคลินิก) มีวิชาเอกให้เลือกถึง 4 วิชาเอก

1. กายภาพบำบัดการจัด ดัด ดึง

2. กายภาพบำบัดโรคหลอดเลือดสมอง

3. กายภาพบำบัดเด็ก

4. กายภาพบำบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ

 

          ทางหลักสูตรฯ จะเน้นการเรียนภาคปฏิบัติเป็นหลัก โดยในแต่ละอาทิตย์ นักศึกษาจะได้ลงปฏิบัติจริงกับผู้ร่วมเรียนและฝึกกับผู้ใช้บริการ พร้อมมีอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง นอกจากจะเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแล้วอาจารย์ผู้สอนยังเอื้อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม นักศึกษาเมื่อเรียนจบหลักสูตรจะสามารถนำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนไปใช้จริงในการช่วยเหลือให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับต่อไป


เปิดรับสมัคร : ตุลาคม – เมษายน ของทุกปี
 

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.pt.mahidol.ac.th

ข้อมูลจาก www.grad.mahidol.ac.th/th/news-events/graduate-programme018.php

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

มนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาจิตวิทยาอยู่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สาขาเทคโนโลยีความงาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อุตสาหกรรมด้านสถานเสริมความงามและสปาในประเทศไทยนั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก ...

แพทยศาสตร์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เนื่องจากการขาดแคลนแพทย์ภายในประเทศเป็นจำนวนมาก สาขาแพทยศาสตร์ ...