Master Degree

ITM มหิดล เปิดรับบทความวิชาการเตรียมพร้อมก่อนจัด "งานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON 2017" ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

          กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด งานประชุมวิชาการนานาชาติ TIMES-iCON 2017 ขึ้นเพื่อนำเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะและเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเทคโนโลยีสำหรับเศรษฐกิจสมาร์ทดิจิทัล” โดยบทความบางส่วนจะถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ITMSOC ที่มีแผนจะเข้าฐานข้อมูล TCI ในปีถัดไป งานจะมีในวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมดิเอเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ได้มีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยหลากหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพด้วย


ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมสามารถส่งได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ส.ค. 2560

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งบทความได้ที่ http://times-icon.org
หรือติดต่อเลขานุการ secretary@times-icon.org แล้วพบกันค่ะ


รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏยศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นาฏยศิลป์ หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำ หรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำ ...

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ...

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชานฤมิตศิลป์ ได้เริ่มรับนิสิตเข้า ตั้งแต่ปีการศึกษา ...